Artros, Axel

Synonymer
Axelledsartros, glenohumeral artros, humeroscapulär artros
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Arthrosis humeroscapularis, arthrosis articulatio humeroscapularis
Engelska
Glenohumeral arthritis/osteoarthritis

BAKGRUND

Definition

Artros i glenohumerala leden.1

Epidemiologi

Degenerativa förändringar i axelleden förekommer hos 20 % av individer i äldre åldersgrupper.1

Etiologi

Degenerativa smärttillstånd kan orsakas av primär artros, reumatisk sjukdom eller sekundär artros.1
 • Primär artros: Okänd etiologi.1
 • Sekundär artros: Kan uppkomma efter felläkt fraktur, avaskulär nekros i caput humeri, luxation, annat trauma, degenerativ rotatorkuffskada (rotatorkuffartropati), infektion i leden eller kongenitala anomalier.1

Patoanatomi

 • Degenerativa förändringar i axelleden utvecklas i regel under en tidsperiod på flera år.1
 • Degenerativ sjukdom leder till att ledbrosket i axelleden och det underliggande subchondrala benet påverkas vilket orsakar smärta och nedsatt skulderfunktion.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

 • Patienten upplever gradvis ökande smärta vid rörelse, vilovärk runt axelleden, eventuellt även ner i överarmen (ibland endast i överarmen) och nedsatt rotationsförmåga som medför funktionsinskränkning och problem i vardagslivet, som vid på- och avklädning och hårvård.1
 • Eftersom axelleden inte är en belastad led, på samma sätt som i nedre extremiteterna, upplever många patienter med axelartros endast måttliga symtom.1

Tecken

Inspektion: Undersök om det föreligger muskelhypotrofi, främst i m. deltoideus och rotatorkuffens muskler, då bortfall i dessa muskelfunktioner påverkar nämligen valet av operationsmetod.1
Palpation: Palpationsömhet över axelleden.1
Rörelse: Krepitationer vid rörelse och med rörelseinskränkning, där främst förmågan att elevera, abducera och rotera armen är nedsatt.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Fynd:
 • Erosion av benet, vilket medför att caput humeri förflyttas in under acromion, förekommer vid progress av sjukdomen.1
 • Vid sekundär artros kan kan man se felläkt fraktur, reumatiska ledförändringar, avaskulär nekros av caput humeri, rotatorkuffartropati med subacromiell degeneration (där det uppdragna ledhuvudet ligger direkt under och eroderar akromion).1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

De flesta patienter med axelartros är äldre med låga krav på axelfunktion, varför behandlingen ofta är icke-operativ.1

Icke-operativ Behandling

Indikation: I de flesta fall behandlas patienterna icke-operativt.1
Metod: Anlgetika, inflammationshämmande mediciner (NSAID) och kortisoninjektion (eventuellt upprepade injektioner) i axelleden.1

Operativ Behandling

Indikation: Svåra och långdragna besvär i form av vilovärk, nattlig värk, rörelsesmärta och funktionsnedsättning som inte svarar på icke-operativ behandling.1
Metod: Artroplastik, t.ex. hemiartroplastik, anatomisk totalartroplastik eller omvänd totalplastik.1
 • Hemiartroplastik: Protesförsörjning sker enbart av caput humeri, medan glenoiden lämnas intakt. Denna metod kan användas vid komminuta frakturer, artros, artrit, avaskulär nekros, kuffartropati och vid resttillstånd efter fraktur.1
 • Anatomisk totalartroplastik: Protesförsörjning sker av caput humeri samt glenoiden. En välfungerande rotatorkuff som centrerar caput mot glenoiden krävs för denna metod. Annars är risken stor för att glenoidkomponenten lossnar.1
 • Omvänd totalartroplastik: Proteshuvudet (glenosfär) fästs på glenoiden och ledskålen placeras istället på humerus. Metoden används hos patienter med rotatorkuffartropati med smärta och oförmåga att lyfta armen. Protestypen används även vid revision av axelartroplastiker och vid felläkta frakturer. En fungerande deltoideus krävs för metoden.1

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Postoperativa komplikationer:
 • Subluxation av caput i proximal riktning: Orsaks av rotatorkuffinsufficiens. Subluxationen kan resultera i smärta och funktionsbortfall. Denna komplikation behandlas, med gott resultat, med byte till omvänd totalartroplastik.1

Prognos

Enligt det nationella svenska axelprotesregistret (hos Svenska skulder- och armbågssällskapet, SSAS), upplever patienterna som opererats med anatomisk totalartroplastik oftast förbättrad funktion och god smärtlindring. Hälsorelaterad livskvalitet efter axelartroplastik är likvärdiga med den efter höftplastik. Däremot når man inte upp till normalpopulationens hälsonivå. I ett längre perspektiv är lossning av glenoidkomponenten vanligare än lossning av humeruskomponenten.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.