Atlanto-Occipital Dislokation

Synonymer
Atlanto-occipital luxation, AOD, Craniocervikal dissociation (CCD), C0/C1-dislokation
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Atlanto-occipital dislocation, occipitoatlantal dislocation, craniovertebral dissociation, craniocervical dissociation (CCD)

BAKGRUND

Definition

Atlanto-occipital dislokation (AOD) är en ligamentär separation av halsryggen från skallbasen (occiput).1

Epidemiologi

 • Mycket allvarlig skada som ofta är dödlig och har rapporterats förekomma i 8 % av olycksfall med dödlig utgång.2 Ofta finns också andra allvarliga skador.2
 • Skadan är relativt sett vanligare hos barn, vilket kan bero på andra anatomiska förutsättningar med grundare atlanto-occipitalleder hos denna patientgrupp.2
 

Skademekanism

Luxationen uppstår vid högenergitrauma, vid decelerations-/accelerationsrörelse, där ligamentkomplexen som stabiliserar skallen mot halsryggen rupturerar.1,2

Patoanatomi

 • C0/C1/C2 i det occipito-atlanto-axialkomplexet stabiliseras av 2 ligamentkomplex.1
 • Vid C0/C1-dislokation rupturerar delar av komplexet, bl.a. ligamentum alare och membrana tectoria, varvid occipitalkondylema disloceras mot atlaskotan i occipitoatloidledema.1
 

Klassifikation

Traynelis et al. identifierade tre kraniocerviska dissociationsmönster baserat på dislokationssriktningen.1

Traynelis-klassfikation1
Typ 1Dislokation framåt.Klicka för större bild:
Typ 2Dislokation uppåt.
Typ 3Dislokation bakåt.
 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

De flesta skador är fatala och patienten dör i en respiratorisk paralys om inte mekanisk andningshjälp påbörjas omgående. Många som överlever blir tetraplegiska även vid inkompletta skador och vid intakt neurologi.1

Tecken

Inspektion: Kraftig svullnad kan ofta ses runt nacke och huvud. Kombinationer med ansikts- och skallskador är vanligt förekommande.1
Distalstatus: Tillståndet leder till uttalade neurologiska bortfall som också kan progrediera.1,2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Indikation: Slätröntgen är inte indicerat vid dessa fall. Skadan är svår att identifiera på en röntgenbild, framför allt då det ofta inte finns några andra så uttalade skelettskador.1,2
Fynd: Kan visa retropharyngeal svullnad (> 16 mm).1,2

Datortomografi (DT)

Indikation: Indicerat som akut undersökning.1
Fynd: Kan användas för beräkning av Harris-linjerna och Powers index. En ökad diastas mellan denstoppen och skallbasen ska inge misstanke. Normalt avstånd hos vuxna är cirka 5 mm och hos barn upp till cirka 10 mm.1,2

Radiologiska Fynd1
Harris-linjerna
 • Basion-dens-intervallet (BDI) och Basion-axial-intervallet (BAI) utgör tillsammans Harris-linjerna.
 • BDI är onormalt vid dislokation mellan basion och dens på > 10 mm hos vuxna eller > 12 mm hos barn. BAI anses vara onormalt när det finns en främre dislokation ≥ 12 mm eller bakre dislokation ≥ 4 mm mellan basion och bakre C2-linjen.
Klicka för större bild:
Powers kvot/index
 • Mät avståndet mellan basion (B) och bakre atlasbågen (C) samt opisthion (O) och främre bågen (A).
 • Avstånden divideras (BC/OA) och en kvot > 1 (normalt 0,77) indikerar skadan.
Klicka för större bild:
 

Magnetresonanstomografi (MRT)

Fynd: Kan påvisa stora skador på de ligament som förbinder C1/C2 med skallbasen.1

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

 • Patienten hålls i planläge och halsryggen immobiliseras i neutralläge. Patienten får en krage (Philadelphia) i väntan på definitiv åtgärd. En temporär akut Haloväst kan övervägas.1
 • Vid misstanke om denna typ skada ska man inte sätta skallsträck då det medför stora risker för ryggmärgsskada.2
 • Ofta krävs assisterad ventilation.1
 • Kontakta ryggortoped.1
 

Icke-operativ Behandling

Indikation: I sällsynta fall där dislokationen är liten (kontakta ryggortoped).1
Metod: Haloväst kan provas.1

Operativ Behandling

Indikation: Behandling av skadan är vanligen operativ, framför allt vid större dislokation (kontakta ryggortoped).1,2
Metod: Fusion från skallbas till övre delen av halsryggen, d.v.s. occipito-cervikal (C0/C1 eller C0/C1/C2) fusion.1

PROGNOS

Prognos

Skadan har hög dödlighet och står för 15 % av all fatal spinaltrauma.1

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Kotpelarskador. Paul Gerdhem, Gunnar Sandersjöö. Karolinska Universitetssjukhuset. 2019