Boutonnière-skada

Synonymer
Boutonnière-deformitet, knapphålsdeformitet, centralbandsskada, centralbandsruptur, Boutonnière-finger
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Boutonnière deformity, button hole deformity

BAKGRUND

Definition

Extensorsenskada på PIP-ledsnivå med avskärning eller ruptur av extensorsenans (centralbandets) infästning på mellanfalangens bas. Skadan kännetecknas av PIP-ledsflexion (kontraktur) och en DIP-ledsextension (hyperextension). Detta är en zon-3-skada.1

Epidemiologi

Mindre vanlig skada.1

Skademekanism

Skadan kan uppstå efter både slutna och öppna skador över PIP-leden. T.ex. vid:1
 • Laceration.
 • Traumatisk avulsion – flexionsvåld mot PIP-leden under samtidig extension (vid e.g. bollsport). Även som kombinationsskada vid distorsion eller luxation i PIP-leden.
  • Kraftigare distorsionsvåld såsom vid volar luxation, ibland som delfenomen vid en lateral luxation.
 • Kapseldistention vid reumatoid artrit (RA).

Patoanatomi

 • Orsakas av en ruptur extensoraponeurosens mittfascikel (centrala bandet/centralbandet) i den dorsala sträckapparaten över PIP-leden vid fästet på mellanfalangens bas alternativt/eller i kombination med, en longitudinell ruptur i ett eller båda retinaklen.1,2
 • Vid skadan förlorar de laterala banden (sidobanden) sin dorsala förankring och glider successivt lateralt och så småningom volart om ledens rörelseaxel.1,2 Istället för att fungera som extensorer flekterar de istället PIP-leden.1,3 Sidobanden bildar ett ”knapphål” för grundfalangens ledhuvud.3 Som ett resultat av detta uppstår en felställning med flexion i PIP- och kompensatorisk hyperextension i DIP-leden.1,2 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta, svullnad och svårigheter med fingerrörelser.1

Tecken

Inspekion: Initialt är fynden diskreta. Om skadan inte behandlas utvecklas tilltagande typisk deformitet med flexionskontraktur i PIP-leden och hyperextensionsfelställning DIP-leden (då de laterala banden börjar glida ner).
Palpationsömhet: Lokal ömhet över PIP-leden.
Rörelseomfång: Oförmåga till full aktiv extension i PIP-leden. Detta testas även under belastning.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Visar, senare i förloppet, lätt flexion i PIP-leden och hyperextension i DIP-leden.

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Sluten och tidigt upptäckt skada.1,2
Metod:
 • Alternativ 1: Statisk ortos som håller PIP-leden i extension de första 3 veckorna, men tillåter flexion i MCP- och DIP-lederna. Därefter mobiliseras PIP-leden med hjälp av en dynamisk ortos (Capnerskena) som understödjer extension i PIP leden men tillåter aktiv flexion. Ortosbehandlingen bör pågå upp till 12 veckor.3
 • Alternativ 2: Fjäderskena/fingerfjäder/extensionsfjäder, t.e.x. en Capener-skena i 6 (-7) veckor. Eventuellt får patienten en nattortos ytterligare en tid därefter. Skriv remiss till arbetsterapeut för ortos samt rehabilitering.1 Ortosen håller PIP-leden i extension, samtidigt tillåtande flexion i DIP-leden.1 Arbetsterapi med extensionsträning utan belastning och försiktig flexion.1

Operativ Behandling

Akut skada
Indikation: Öppen skada över PIP-leden.1-3
Metod: Sensutur eller reinsertion av centralbandsfästet eller fixation av ett eventuellt avlöst dorsalt benfragment samt transfixering av PIP-leden.1-3 
Postoperativ behandling:
 • Alternativ 1: Gips i 4 veckor.1,2 Därefter arbetsterapi.
 • Alternativ 2: Patienten får mobiliseras direkt efter operationen med hjälp av en handbaserad dynamisk ortos som understödjer extension i PIP leden och tillåter viss aktiv flexion. Första veckan tillåter man aktiv flexion upp till 30° i PIP leden, därefter tillåts flexionen öka med 10° per vecka upp till 5 veckor efter operationen varefter fingret mobiliseras utan ortos.

Äldre skada
Äldre etablerade skador är svårbehandlade, då en flexionskontraktur ofta etablerats i PIP-leden. Ett eventuellt kirurgiskt ingrepp måste som regel föregås av en långvarig behandling med dynamisk ortos för att förbättra den passiva extensionsförmågan i leden.3

PROGNOS

Prognos

Vid adekvat behandling är prognosen god och de flesta patienter återfår normal handfunktion. Ett obehandlat tillstånd leder till en stel led fixerad i semiflexion. Tillståndet är mycket svårt att åtgärda sekundärt.2

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
3. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.