Coxitis Simplex (Barn)

Synonymer
Transient/övergående synovit, höftsnuva
Andra stavningar
Koxit
Latin/Grekiska
Coxitis Simplex
Engelska
Transient synovitis

BAKGRUND

Definition

Akut, ospecifikt, inflammatoriskt och självläkande irritationstillstånd (synovit) i höftleden.3,4

Epidemiologi

 • Vanligaste orsaken till höftsmärta hos barn under 10 år.1,3,4
 • Förekommer i åldern 2-12 år. Vanligast i åldern 3-6 år med en topp kring 6 år.3,4
 • Vanligare hos pojkar (M:K=2-3:1).3,4

Etiologi

Den egentliga orsaken är okänd. Kan vara (men inte säkert) korrelerat med infektion, allergi, trauma, virusinfektion eller immunologisk reaktion.1,4

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Symtomdebuten med akut eller gradvis insättande smärta på lårets fram- och insida ner mot knäleden.3,4 Patienten uppvisar dock ofta en relativt akut debut av hälta, gångsvårigheter, ovilja att stödja/belasta på benen samt muskelspasm.1,4

Tecken

Allmäntillstånd: Vanligen är barnet opåverkat och har ingen feber (möjligen lätt subfebrilitet).1,3,4 
Inspektion: Barnet vill inte belasta på benet och går med hälta.1
Palpation: Ömhet över leden i ljumsken med smärtutbredning anteriolateralt på proximala låret.3,4
Rörelse: Smärtinskränkt rörlighet i leden, speciellt inåtrotation men också abduktion och extension.3,4

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

 • Detta är en uteslutningsdiagnos.4 Viktigaste differentialdiagnosen är septisk artrit. Kocher-kriterierna kan vara till hjälp vid septisk artrit.1
 • Utredningen inkluderar slätröntgen, blodprover och ofta ultraljud.

Kocher-kriterier1,2
Kriterier
 • Kan inte belasta på benet.
 • Temp > 38,5°C.
 • SR > 40 mm/timme.
 • LPK > 12,0 x 109/L.

När 3 av 4 kriterier är uppfyllda så är sannolikheten för septisk artrit > 90 %
Sannolikhet för septisk artrit
1 uppfyllt kriterium3 % sannolikhet 
2 uppfyllda kriterier40 % sannolikhet 
3 uppfyllda kriterier93 % sannolikhet 
4 uppfyllda kriterier99,6 % sannolikhet 

Differentialdiagnos

Trauma, Perthes-sjukdom, septisk artrit eller osteomyelit, juvenil idiopatisk artrit och tumörsjukdomar (leukemi, neuroblastom).4

Blodprover

Vanligen normala blodprover. Dock kan lätt förhöjning av LPK och SR/CRP förekomma.4 SR är vanligen < 20 mm vid aseptisk coxit. Feber och SR > 20 mm kan tyda på septisk artrit.1

Slätröntgen

Projektioner: Frontal och lateral av höften.
Fynd: Vanligen normal. Kan visa antydd lateralförskjutning av caput med vidgad ledspringa. Sidoskillnad beträffande intermuskulära röntgenkonturer är
inte ett tecken på exsudat utan en följd av kontrakturen (felställningen) i höftleden.4

Ultraljud (UL)

Ultraljud påvisar ökat ledexsudat intrakapsulärt, men kan inte skilja på aseptisk eller septisk synovit.

Magnetresonanstomografi (MRT)

Kan vara indicerat för att utvärdera långvarig smärta.

Höftledspunktion

Indicerat vid misstanke om septisk artrit/tveksamhet beträffande diagnosen, vid 3 av 4 Kocher-kriterier samt stora besvär.1,4 Detta efter det att man ultraljudsmässigt bedömt mängden ledvätska.4

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas vanligen med vila och antiinflammatorisk behandling (NSAID). Barnet kan läggas in för observation (som barnmedicinsk patient) om tveksamhet angående diagnosen föreligger eller oro föreligger för att föräldrarna inte kan observera eller behandla barnet på ett adekvat sätt i hemmet.4

Icke-operativ Behandling

Indikation: Förstahandsbehandling.1
Metod: Initialt sängläge och sedan avlastning med restriktioner avseende aktivitet. Antiinflammatorisk behandling (ibuprofen) kan också ges.1,3,4
Förlopp: Symtomen minskar normalt efter 1-2 dagar och tillståndet går helt över inom 3-14 dagar, vanligen inom 10 dagar. Tillståndet går snabbare över om barnet är i stillhet.3,4 
Återbesök:
 • Ofta inte indicerat utan barnet får återkomma vid utebliven förbättring efter 1 vecka. Ibland rekommenderas rutinmässig klinisk kontroll efter 1 vecka.
 • Om det 3-4 veckor efter den akuta fasen kvarstår symtom eller rörelseinskränkning bör barnet undersökas igen för att utesluta främst Perthes-sjukdom och osteomyelit. Om status är invändningsfritt behöver ingen ytterligare undersökning göras i detta skede.3,4
 • Ibland rekommenderas dessutom röntgenkontroll efter 3 månader för att utesluta Perthes-sjukdom.

Operativ Behandling

Indikation: Kraftig smärta p.g.a. högt intraartikulärt tryck som uppstår efter stora mängder exudat.
Metod: Höftledspunktion för att minska det intraartikulära trycket. 

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Vanliga inga sequelae.

Prognos

Prognosen är utmärkt.4 Symtomen är självbegränsande utan restsymtom.1,3 Tillståndet kan dock recidivera men är ovanligt.3,4

Innehållsförteckning

1. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7th ed. Philadelphia: Elsevier, Inc.
2. Research PaperKocher MS, et al. Validation of a clinical prediction rule for the differentiation between septic arthritis and transient synovitis of the hip in children. JBJS. 2004; 86(8): 1629-35.
3. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan
4. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.