Desmoid

Synonymer
Desmoidtumör, fibromatos, aggressiv fibromatos, extra-abdominell fibromatos
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Desmoid tumor, fibromatosis, extra-abdominal Fibromatosis

BAKGRUND

Definition

Benign fibroblastisk tumör utan metastaseringspotential men som kan visa varierande grad av lokal aggressivitet.1-3

Epidemiologi

 • Relativt ovanliga förändringar som står för 3 % av alla mjukdelstumörer som är biopsierade.3
 • Vanligast hos unga vuxna, speciellt i m. rectus abdominis hos kvinnor som genomgått graviditet.1 Tumörerna ses dock hos individer mellan 15-60 år.3
 • Tillståndet är något vanligare hos kvinnor och då särskilt vanligt hos patienter med familjär adenomatös polypos (FAP) med en incidens upp till 32 % hos de med Gardner-syndrom, en variant av FAP.3

Etiologi

Etiologin är okänd. Riskfaktorer inkluderar trauma, kirurgi, ökade östrogennivåer samt familjär adenomatös polypos (FAP).3

Patoanatomi

 • Kan uppträda i muskulatur i bukväggen (främst m. rectus abdominis), bålen, extremiteterna eller intra-abdominellt.1 De vanligaste lokalisationerna är dock axlar, bröstvägg, rygg och lår.3
  • Extraabdominella desmoider: Förekommer i skulderregionen, på ryggen eller på låren.1
  • Intraabdominella desmoider: Uppträder i bäcken, mesenterium och retroperitoneum.1
 • Tumörerna växer infiltrativt i omgivande vävnad och brukar vid diagnos vara 5-10 cm stora.1
 • Det kan finnas en kapsel men tumörceller finns ofta i vävnaderna utanför de makroskopiska gränserna, vilket troligtvis är orsaken till den höga förekomsten av lokalrecidiv.3

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

 • Tumörerna växer långsamt och ger sällan upphov till några uttalade besvär.1
 • Neurologiska symtom kan ses om tumören komprimerar eller invaderar perifera motor- eller sensoriska nerver.3 

Tecken

Palpation: Fasta djupa eller subkutana massor som är minimalt mobila och mycket adherenta till omgivande vävnader.3 De är vanligen oömma.1 De kan dock vara smärtsamma beroende på lokalisation.3

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Slätröntgen kan påvisa en mjukdelsskugga som tyder på en massa. Dessutom kan en corticaliserosion vara synlig.3

Datortomografi (DT)

På DT har desomoidtumörer liknande attenuation som muskler.3

Magnetresonanstomografi (MRT)

Generellt sett har desmoider ofta en låg signalintensitet på både T1- och T2-sekvenser p.g.a. det höga kollageninnehållet. Signalen förbättras dock ofta efter kontrastmedel.3

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas helst icke-operativt, då tumörens infiltrativa växtsätt ger stor risk för lokalrecidiv. Förstahandsval är därför aktiv expektans. Om behandling krävs, sker detta i första hand i form av strålbehandling, interferon, hormoner och cytostatika.1 Beroende på lokalisation och symtom kan dock kirurgi vara aktuellt. Beslut om behandling bör fattas multidisciplinärt och i samråd med patienten.1-3

Icke-operativ Behandling

Expektans
 • Indikation: Förstahandsval i de flesta fall, främst vid stabila (icke-växande) och asymtomatiska fall.1-3 
 • Metod: Observation.3
Strålbehandling och kemoterapi:
 • Indikation: Symtomatiska eller progressiva tumörer.3

Operativ Behandling

Extirpation:
 • Indikation: Agressiva fall med progressiv tillväxt och symtom.1-3
 • Metod: Excision av tumören. Bör helst kombineras med strålbehandling och/eller kemoterapi.3

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Extraabdominala desmoider: Kan komprimera närliggande strukturer, så som kärl och nerver.3

Prognos

 • Ses ett varierande förlopp där förändringen kan efter flera år sluta växa och ibland helt försvinna.1
 • Tumörerna metastaserar inte men lokal infiltration av strukturer kan orsaka betydande morbiditet eller t.o.m. mortalitet.3
 • Tumörens infiltrativa växtsätt ger stor risk för lokalrecidiv.1,3

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Peabody, T. and Attar, S. (2014). Orthopaedic Oncology. 1st ed. Springer.