Falangfraktur, Basal

Synonymer
Falangbasfraktur, falangbasskada
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Dorsal, volar, or lateral phalanx base fractures

BAKGRUND

Definition

Kan delas in i dorsala, volara och laterala basfrakturer samt komminuta/pilon-frakturer.
 • Mallet-finger, dorsal falangbasfraktur i DIP-leden, tas upp i specifik översikt.
 

Epidemiologi

Frakturer på de distala falangerna är en av de vanligaste frakturerna i handen och då framför allt i dig 1 och 3.1

Skademekanism och Patoanatomi

Dorsal/volar intraartikulär fraktur: Oftast avulsionsskada p.g.a. volar/dorsal IP-ledsdislokation. Vanligt vid bollspel och drabbar då framför allt dorsalt i DIP-leden.1
Intraartikulär lateral fraktur: Avulsionsskada av collateralligamentfästet.1
T-fraktur och komminut (pilon-) fraktur: Orsakas av axiellt våld som leder till isärsprängning av ledytefragmenten.1
Extraartikulär fraktur:
 • Dessa frakturer får i basfalangen oftast en dorsalt öppen felställning, vilken obehandlad ger en pseudokloställning (i.e. hyperextension i MCP-led och extensioiisinskränkning i PIP-leden).1
 • I mellanfalangen blir dislokationen öppen volart.1
 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Status

Alla frakturer, framför allt spiralformade eller tvära, med undersökas med avseende på rotationsfelställning. För att undersöka detta ber man patienten knyta handen och undersökaren noterar om fingrarna pekar mot scaphoideum. Naglarnas plan ska även följa varandra symmetriskt i en båge vid flexion av fingrarna.2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

 • Påvisar fraktur samt eventuell subluxation (dorsal/volar intraartikulär fraktur).1
 • Felställningen, vid e.g. extraartikulär fraktur, kan vara svårvärderad med tanke på överprojektion av intilliggande fingrar.1
 

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

Dorsal/volar intraartikulär fraktur
 • Slutbehandlas från akuten vid acceptabelt frakturläge.1
 • Planera annars (vid subluxation) för kirurgi inom 1 vecka.1
Intraartikulär lateral fraktur:
 • Slutbehandlas på akuten vid acceptabelt frakturläge.1
T-frakturer och komminuta (pilon-) frakturer:
 • Reponera, om det går, och lägg temporär gipsskena med fingret i rehabiliteringsställning.1
Extraartikulär fraktur:
 • Reposition och gipsning och slutbehandling från akuten vid acceptabelt frakturläge.1
 
Acceptabla Frakturlägen1,2
Volar intraartikulär fraktur
 • Subuxation är inte accepterat. Intraartikulär PIP-ledsfraktur med dorsal subluxationsställning är inte accepterat.
 • Större ledytebärande fragment som är dislocerat > 2 mm accepteras inte.
Intraartikulär lateral frakturMinimala skador som inte leder till ledinstabilitet eller inkongruens i ledytan kan behandlas konservativt.
Extraartikulär fraktur
 • 152 – 20°1 accepteras i dig 2-5.
 • I dig 1 kan större felställning tolereras p.g.a. den stora rörligheten i MCP-leden.
Övrigt
 • Intraartikulära frakturer i mellanfalangens proximala del, om > 30 % av ledytan är avlöst (risk för luxation i PIP-leden) accepteras inte.2 
 • Intraartikulära frakturer i grundfalangens proximala del om fragmentet är > 25 % av ledytan eller med ledinkongruens > 2 mm accepteras inte.2
 

Icke-operativ Behandling

Intraartikulär Volar Fraktur
Indikation: Acceptabelt frakturläge.1
Metod och uppföljning: Fingret immobiliseras i rehabiliteringsställning i 5 veckor. Alternativt kan en kortvarig gipstid planeras, följt av vård med extensionsblockerande skena samt uppföljning via arbetsterapeut.1

Intraartikulär Lateral Fraktur
Indikation: Acceptabelt frakturläge.1
Metod: Reponera och lägg på en stabiliserande skena i 1-2 veckor.1
Uppföljning: Avgipsning och klinisk kontroll efter 1-2 veckor. Därefter följt av behandling med tvillingförband i ytterligare 2-3 veckor.1

T-frakturer och Komminuta Frakturer
Indikation: Gravt komminut skada ökar indikationen.1
Metod: Gipsskena och med tidig rörelseträning.1
Uppföljning: Avgipsning senast efter 2-3 veckor och därefter tvillingförband samt rörelseträning som följs upp av arbetsterapeut.1

Extraartikulär Fraktur
Indikation: Acceptabelt frakturläge.1
Metod: Sluten reposition sker med maximal flexion i MCP-leden (för liten flexion medför att det kan vara svårt att retinera det bibehållna läget). Extendera IP-leden varefter det distala fragmentet flekteras på plats. Gipsskena med handen i rehabiliteringsställning. Gipstid i totalt 3 veckor.1
Uppföljning:
 • Återbesök med röntgen efter 7-10 dagar. Vid svårighet att reponera/retinera läget kan kirurgi krävas.1
 • Annars avgipsning och klinisk kontroll efter 3 veckor, följt av 2 veckor med tvillingförband.1

Operativ Behandling

Intraartikulär Volar Fraktur
Indikation: Icke-acceptabelt frakturläge.1
Metod: Man utför en transfixation av leden (temporär artrodes) med Kirschnerstift. Den subluxerade falangen kan också fixeras mot det volara frakturfragmentet (som oftast ligger på plats) med ett separat Kirschnerstift eller en skruv.3
Kirurgisk teknik: 0,8-1,2 mm stift introduceras extraartikulärt, dorsalt, lateralt och in det proximala fragmentet. Det distala frakturfragmentet reponeras därefter mot det proximala, varefter stiften borras vidare for distal fixation.1
Postoperativ behandling: Gipsskena.1
Uppföljning: Avgipsning och stiftextraktion efter 3-5 veckor följt av rörelseträning via arbetsterapeut.1,3 Vid mobilisering bör ett dorsalt extensionsblock bibehållas i form av skena som förhindrar extension ovan nolläget under ytterligare 2-3 veckor.3

Intraartikulär Lateral Fraktur
Indikation: Icke-acceptabelt frakturläge, framför allt stor frakturdislokation.1
Metod: Öppen reposition samt stifining eller skruvfixation.1
Postoperativ behandling och uppföljning: Kort gipstid följt av kontrollerad rörelseträning via arbetsterapeut.1
Kirurgisk teknik:
 • Frakturen kan ofta reponeras slutet om collaleralligamenten är icke-rupturerade, varför perkutan stiftfixation är lämplig.1
 • Om stiften borras in och dras ut på olika sidor slipper man riskera att fragmentet disloceras loss vid stiftextraktionen.1
 • Vid öppen reposition kan även frakturen fixeras med 1,5 (2,0) mm skruvar.1

T-frakturer och Komminuta Frakturer
Indikation: De flesta frakturer.1
Metod: Öppen reposition och skruv- (1,5 -2 mm) eller stiftosteosyntes.1
Postoperativ behandling: Yttre förband i 3 veckor, följt av tvillingförband ytterligare 2 veckor.1

Extraartikulär Fraktur
Indikation: Vid svårighet att reponera/retinera.1
Metod: Stiftning med temporär artrodes över MCP-leden.1
Postoperativ behandling: Gipsskena med fingrarna i rehabiliteringsställning under 3 veckor.1
Uppföljning: Avgipsning och stiftextraktion efter 3 veckor. Därefter 2 veckor med tvillingförband.1

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

 • Långvariga besvär i form av nedsatt känsel, köldöverkänslighet, hyperestesi, rörelseinskränkning etc är inte ovanliga.1
 • Om patienten har kvarvarande smärtor kan i många fall artrodes hjälpa, dock inte i MCP 2-5 där artroplastik är att föredra.1
 

Prognos

T-frakturer och komminuta (pilon-) frakturer leder oftast till rörelseinskränkning som kräver extensiv träning av handkunnig arbetsterapeut.1

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
3. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.