Frusen Skuldra

Synonymer
Adhesiv kapsulit, frusen axel
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Frozen shoulder

BAKGRUND

Definition

Ett tillstånd med variabel svårighetsgrad som karakteriseras av en smärtande axelled med inskränkt passiv rörlighet (enligt kapsulärt mönster) p.g.a. adhesioner mellan kapsel och caput humeri.1-4 

Epidemiologi

 • Drabbar 2-5 % av befolkningen.1,4
 • Vanligare hos kvinnor än män.1 Oftast kvinnor mellan 40–60 år4,6
 • Vanligast i åldersintervallet 45-65 år.1 Tillståndet är mycket ovanligt hos individer < 40 år.5
 • Bägge skuldrorna kan drabbas, men det sker sällan samtidigt.1

Etiologi

Allmänt
 • Etiologin är okänd. Tillståndet är vanligare bland patienter med diabetes (20 %) än hos i övrigt friska individer. En annan etiologisk faktor som diskuterats är autoimmun sjukdom.1
 • Inskränkt rörlighet i skuldran kan uppkomma sekundärt till olika axelåkommor, vid traumatiska tillstånd och som resttillstånd efter frakturer eller andra skador.1
 • Etiologin kan indelas i idiopatisk/primär och sekundär kapsulit.2
Primär (idiopatisk) adhesiv kapsulit: Okänd orsak. Tillståndet ses oftare hos personer med diabetes och hypotyreos.2
Sekundär adhesiv kapsulit: Kan uppkommer efter trauma, kirurgi, inaktivitet.2
 • Trauma: Efter ett fall med slag mot axeln.2
 • Kirurgi: Efter större operativa ingrepp i thorax eller nacke.2
 • Inaktivitet: Sekundärt till långvarig inaktivitet hos äldre, t.ex. fraktur, apoplexi, reumatoid artrit eller andra reumatiska sjukdomar.2

Patoanatomi

Tillstånd med sammanväxningar i och kontraktur av den glenohumorala leden/ledkapseln.6
 • Morfologiskt föreligger synovial inflammation, kontraktur av lig. coracohumerale, fibrös förtjockning av ledkapseln och histologisk proliferation av fibroblaster liknande den bild som finns vid Dupuytren-kontraktur.1

Predisponerande Faktorer

 • Diabetes:7 
  • Upp till cirka 15 % av patienterna utvecklar tillståndet.8
 • Hypotyreos.7
 • Tidigare kirurgi (axel, bröst, halsrygg).7
 • Tidigare frusen axel.7
 • Vaccinationer (sällsynt).7
 • Parkinsons sjukdom.9

Klassifikation

Artroskopiska Stadier av Neviaser-Hannafin
Frusen skuldra kan delas in i 4 stadier baserat på artroskopiskt och histologiskt utseende av ledkapsen efter progression från kapselinflammation till fibros.7
 • Stadium 1 (pre-adhesivt stadium): Proliferation av fibroblaster utan bildning av adhesioner. Patienterna har ett fullt rörelseomfång men har smärta, främst på natten.7
 • Stadium 2 (akut adhesiv synovit): Synovial hypertrofi och tidig bildning av adhesioner, ofta i undre kapselvecket. Patienterna börjar att ha mild förlust av rörelseomfånget samt smärta.7
 • Stadium 3 (mognadsstadiet): Övergång av synovit till fibros. Det axillära vecket adhererar ofta till kapseln. Rörelseomfånget blir markant reducerat. Patienterna har ofta mindre smärta än i de tidigare stadierna.7
 • Stadium 4 (det kroniska stadiet): Kraftig förlust av rörelseomfånget och täta fibrotiska adhesioner. Patienter kan ha minimal smärta, förutom när rörelseomfånget kraftigt tänjs förbi begränsningarna i deras fibrotiska kapsel.7

Kliniska faser
Naturalhistorien vid frusen skuldra består av tre ungefär lika långa faser.1 Den totala symtomperioden kan variera från några månader upp till några år. Efter denna tid har patienten återfått mer eller mindre fullt rörelseomfång i axelleden.1
 • Fas 1 (smärtfasen):
  • Involverar endast inflammation och kännetecknas av kapselvärk vid plötslig axelrörelse, vanligtvis inom ett funktionellt område (inte vid ytterläge). Patienterna har ännu inte ett begränsat rörelsesomfång.7
  • Patienten upplever en tilltagande ensidig skuldersmärta följd av successivt minskat rörelseomfång (tydligast vid inåt- och utåtrotation).1
  • Smärtfasen varar vanligen mellan 2–9 månader.2
 • Fas 2 (infrysningsfasen/stelhetfasen):
  • Involverar både inflammation och ärrvävnadsbildning.7 Skuldran blir stel medan smärtan minskar. Patienterna har därför vanligen smärta och ett begränsat rörelseomfång.7 Detta är den vanligaste fasen vid debut.7
  • Stelhetfasen varar vanligen mellan 4–12 månader.2
 • Fas 3 (upptiningsfasen/utläkningsfasen):
  • Kännetecknas av en successiv “upptining” av leden (upplösning av inflammation) och rörligheten återkommer.1 Patienterna har en kraftig rörelseförlust men har ofta inte längre smärta.7 Rörelser i ytterläge medför inte längre smärta.1
  • Det tar 12-24 månader innan rörelseförmågan förbättrats.2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta: Tillståndet debuterar med nytillkommen smärta utan påvisbar bakomliggande orsak.1
 • Uppstår gradvis och vanligen först, innan stelheten uppstår.2
 • Smärtan kan vara svår.2
 • Smärtan är oftast mest uttalad på natten.2
 • I ett senare skede gör det framför allt ont i ändlägen.2
Stelhet: Kommer vanligen efter smärtans debut. Stelheten ökar snabbt och kan leda till betydande funktionsnedsättning.2

Tecken

Rörelse: Olika grader av rörelseinskränkning beroende på när i förloppet man undersöker patienten. I början av förloppet kan man notera ett tvärt stopp vid utåtrotation, vilket utlöser ofta en uttalad smärta.1
 • Observera att även vid en helt stel axelled kan man därför få uppfattningen att det föreligger en viss rörlighet, såvida inte scapula fixeras vid rörelsekontrollen.1 
Specifika tester: Inklämningstester (Neer, Hawkins) och Speed-test för bicepstendinopati är dock ofta positiva.2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Indikation: För att utesluta andra tillstånd, t.ex. artros.1

Magnetresonanstomografi (MRT)

Indikation: Sällan indicerat. 
Fynd: Kan visa kapselförtjockning och sammandragen glenohumeral led.4

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

I regel rekommenderas icke-operativ behandling.1

Icke-operativ Behandling

Översikt
Indikation: Alla fall.1
Metod:
 • Fas 1: Symtomatisk behandling med analgetika krävs under den fas.1 
 • Fas 2: Kyla, värme, TENS eller akupunktur kan användas i smärtlindrande syfte. Intensiv rörlighetsträning försämrar patientens smärta och stelhet utan att påverka långtidsförloppet. Därför bör rörelseträning undvikas i detta skede.1
 • Fas 3: Under detta stadie börjar rörligheten återkomma, vilket gör att muskelfunktionen i skulderregionen är nedsatt. Patienten behöver då ett generellt axelträningsprogram för att återställa normal muskelfunktion. I tidigt stadium används emellanåt intraartikulära kortisoninjektioner för smärtlindring med viss framgång, men det påverkar inte sjukdomsförloppet.1 
Utfall: Cirka 90 % läker med icke-kirurgisk behandling.7

Antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)
Indikation: Kan vara indicerat i den smärtsamma fasen där en inflammatorisk komponent kan föreligga.4,7
Metod: NSAID, t.ex. naproxen 500 mg 1×2 vid lindriga till måttliga smärtor.

Peroral kortison
Indikation: Kan vara indicerat i den smärtsamma fasen där en inflammatorisk komponent kan föreligga. Ska dock endast ges vid starka smärtor.4,7
Metod: Prednisolon p.o.4,7
 • Dag 1–7: 40 mg
 • Dag 8–14: 30 mg
 • Dag 15–18: 20 mg
 • Dag 19–21: 10 mg
 • Dag 22: Avslut av behandlingen

Kortisoninjektion
Indikation: Indicerat tidigt i förloppet vid kraftig smärta.2,7
Metod: T.ex. triamcinolon 20 mg med eller utan smärtstillande (t.ex. lidokain eller mepivakain).
Utfall:
 • Kortinsoninjektioner har visat sig förbättra funktionen, minska smärtan och öka rörelseomfånget.2
 • Patienter som får injektioner tidigt i sjukdomsförloppet har högre sannolikhet att få nytta av injektionen.2
 • Kortisoninjektioner påverkar inte sjukdomsförloppet.1 Dock drar en översiktsartikel slutsatsen att tidigare injektioner kan förbättra utläkningen av tillståndet.7

Fysioterapi
Indikation: De flesta källor rekommenderar fysioterapi under stelhetsfasen och utläkningsfasen.4-5,7
Metod
 • Bör bestå av mobilisering och terapeutiska övningar.10
 • Det är oklart om lätt träning eller mer intensiv träning är att föredra.7

Operativ Behandling

Indikation: För närvarande föreligger ingen konsensus avseende operativ behandling vid frusen skuldra, eftersom tillståndet är självläkande.1 En översiktsartikel rekommenderar kirurgi vid utebliven förbättring av icke-operativ behandling efter 9-12 månader.7 Detta främst vid svåra smärtor, minskad livskvalitet samt inga tecken på förbättring av tillståndet.
Metod: Ibland kan man under den stela fasen artroskopiskt lösa sammanväxter inuti leden, och dela ledkapseln för att återfå rotationsrörelsen. Samtidigt görs försiktig mobilisering i narkos, vilket ofta förbättrar rörelseomfånget.1
 • Mobilisering under narkos: Har inte visat sig ha bättre effekt än artroskopisk kapsellösning.7 Kan medför risk för bland annat frakturer och nervskador.
 • Artroskopisk kapsellösning: Tycks kunna förkorta tillståndets förlopp på kort och lång sikt enligt vissa översiktsartikelar.4,7
Utfall: Det finns dock inga övertygande bevis att ingreppet förkortar sjukdomsförloppet.1

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Komplikationer är sällsynta. Ofta kvarstår viss nedsatt rörlighet och funktion, men sällan av den graden att den besvärar patienten.1

Prognos

 • Prognosen är generellt sett god då tillståndet är självläkande. Det tar dock ofta 1,5-2 år.1 Cirka 90 % läker med icke-kirurgisk behandling.7
 • Det finns ingen evidens för skillnad i sjukdomsförlopp eller slutresultat när man jämför operativ och icke-operativ behandling.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. St Angelo JM, Fabiano S. Adhesive Capsulitis. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019 Jan–.2018 Dec 13. PMID:30422550. PubMed
3. Hand GC, Athanasou NA, Matthews T, Carr AJ. The pathology of frozen shoulder. J Bone Joint Surg Br 2007; 89: 928-32. pmid:17673588 PubMed
4. Ramirez J. Adhesive Capsulitis: Diagnosis and Management. Am Fam Physician. 2019;99(5):297–300. PMID:30811157. PubMed
5. Le HV, Lee SJ, Nazarian A, Rodriguez EK. Adhesive capsulitis of the shoulder: review of pathophysiology and current clinical treatments. Shoulder Elbow. 2017;9(2):75–84. PMID:28405218. PubMed
6. Andernord D, Samuelsson K, Karlsson J. Axelsmärta. Lakartidningen 2013; Feb 6-12;110(6): 286-9. pmid:23469751 PubMed
7. Redler LH, Dennis ER. Treatment of Adhesive Capsulitis of the Shoulder. J Am Acad Orthop Surg. 2019;27(12):e544–e554. PMID:30632986. PubMed
8. Zreik NH, Malik RA, Charalambous CP. Adhesive capsulitis of the shoulder and diabetes: a meta-analysis of prevalence. Muscles Ligaments Tendons J 2016; 6(1): 26-34. www.ncbi.nlm.nih.gov
9. Chang YT, Chang WN, Tsai NW, et al. Clinical Features Associated with Frozen Shoulder Syndrome in Parkinson’s Disease. Parkinsons Dis 2015. www.ncbi.nlm.nih.gov
10. Noten S, Meeus M, Stassijns G, et al. Efficacy of Different Types of Mobilization Techniques in Patients With Primary Adhesive Capsulitis of the Shoulder: A Systematic Review. Arch Phys Med Rehabil. 2016;97(5):815–825. PMID:26284892. PubMed