Hematom, Subkutant

Synonymer
Subcutant hematom
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Subcutaneous hematoma

BAKGRUND

Definition

Hematom som uppstår i subkutan vävnad, vanligen efter trauma (kontusion) mot extremiteten.

Skademekanism

 • Uppkommer oftast p.g.a. direkttrauma hos en äldre patient som behandlas med warfarin (Waran) eller direktverkande orala antikoagulantia (DOAK), så som dabigatran (Pradaxa), apixaban (Eliquis) eller rivaroxaban (Xarelto).
 • Om hematomet inte evakueras orsakar den ett högt tryck mot kutis/subkutis där vävnaden slutligen övergår i nekros.
 

Epidemiologi

Tillståndet blir allt vanligare till följd av ökad användning av DOAK.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Varierande kraftig smärta.

Tecken

Inspektion: Hematombildning och i senare skede nekros.
Palpation: Palpationsömhet över och runt om hematomet.
Lokalisation: Vanligast är underben.

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

 • Vid färskt hematom/ingen nekros handläggs patienten på akuten enligt nedan.
 • Om patienten söker i ett sent skede så har nekros redan utvecklas och då ofta med tydlig demarkering. Överväg att lägga in patienten för sårrevision.
 

Behandlingsöversikt

 • Vid små hematom utan kraftig smärta behöver man inte incidera dessa.
 • Vid stora hematom eller kraftig smärta bör hematomet evakueras enligt nedan.
  • Behandlingsmålet är att minska risken för kutan/subkutan nekros.
 

Operativ Behandling

Indikation: Vid stora hematom eller kraftig smärta.
Metod:
 • Subkutant hematom utan nekros:
  • Gör en incision på 3-5 cm centralt över hematomet.
  • Lägg därefter om med ett torrt förband, i.e. kompresser, ABS-förband, klinglinda och därefter en elastisk binda.
 • Utvecklad nekros:
  • Det är oftast nödvändigt med sårrevision och VAC-behandling. Lämpar sig bäst då nekrosområdet demarkerat sig.
  • Behovet av delhudstransplantat bedöms utifrån sårets storlek.
Postoperativ behandling:
 • Sätt ut antikoagulantia och ersätt denna med e.g. Fragmin. Konsultera med medicinläkare.
 • Antibiotikaprofylax i form av flukloxacillin (Heracillin) 1g x 3 under 3 dagar.
Uppföljning: Återbesök efter cirka 1 vecka för klinisk kontroll.

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Infekterat hematom: Ökad risk finns för infektion, varför antibiotikaprofylax rekommenderas.
Nekros: Vid obehandlat tillstånd finns det risk att hematomet övergå i en omfattande nekros. Detta kan leda till upprepade sårrevisioner, VAC-behandlingar och senare hudtransplantation.

Innehållsförteckning

1. Akut Ortopedi. Ortopedkliniken Capio S:t Görans sjukhus. 2017-01-09