Högtrycksinjektion, Hand

Synonymer
Högtrycksinjektionsskador
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
High pressure injection injury

BAKGRUND

Definition

En högtrycksinjektionsskada uppstår när ett ämne perforerar huden under högt tryck och sprids i underliggande vävnad.1

Skademekanism

Ämnen som färg, lösningsmedel, olja, rostskyddsmedel, vatten eller luft och liknande ämnen från t.ex. en sprutpistol eller trasig hydraulslang, som sprutas ur ett munstycke under mycket högt tryck.1,2

Patogenes och Patofysiologi

Den tunna strålen perforerar huden och medlet, som oftast är starkt vävnadstoxiskt, under högt tryck sprids i vävnaderna. Ämnet sprids diffust i underliggande vävnad. Spridningen sker framför allt i vävnad med lågt motstånd, d.v.s. kring kärlnervsträngar, i senskidor och längs fascior. Då det insprutade ämnet är mycket vävnadstoxiskt kan skadorna bli stora. Ingångshålet är oftast mycket litet, medan spridningen är omfattande, då medlet, p.g.a. det höga trycket sprids inom vävnadspartier över mycket långa sträckor.1,2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever ofta diskreta symtom vilket kan leda till att diagnosen fördröjs.1 Efter akutskedet tillkommer tilltagande värk, svullnad, missfärgning och eventuellt allmänpåverkan.1

Tecken

Inspektion: Oftast påvisas ett litet ingångshål initialt. Efterhand blir handen eller armen missfärgade.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Dessa skador bör behandlas med akut exploration.1

Akut Handläggning

  • Initialt är det viktigt att ta reda på ämnet det rör sig om och omständigheterna.1 
  • Uteslut risk för allmän förgiftning.1
  • Kontakta omgående jourhavande handkirurg.1
  • Ordinera antibiotika och eventuell tetanusprofylax.1 
  • Operationsanmäl patienten akut efter kontakt med handkirurg.

Operativ Behandling

Indikation: Alla högtrycksinjektioner.1
Metod: Exploreras akut med stora friläggningar, spolning och rengöring av vävnad.1 Man ska utrymma all injicerad substans och nekrotisk vävnad.2 Det är viktigt att i dessa situationer använda ”tillåtna” snittföringar inom handen. Vissa färger kan adherera kraftigt till vävnaderna och måste avlägsnas genom skarp dissektion. Ingreppen kan därför bli mycket tidsödande. Huden måste i dessa fall sys ytterligt luckert för att möjliggöra dränage av sårvätska postoperativt.2
Postoperativ behandling: Antibiotikabehandling bör ges postoperativt.2
Utfall: Tillståndet leder ofta till stora friläggningar och i fingrarna inte sällan till amputation.1

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Kan leda till förlust av fingrar eller t.o.m. hand eller arm.1

Prognos

Detta är ett mycket allvarlig tillstånd som kan leda till allvarliga komplikationer.1 Prognosen är dålig om patienten inte får rätt behandling i rätt tid. Fördröjd behandling resulterar ofta i utbredd nekrosbildning och förlust av fingrar.2

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.