Inklämning, Subacromiell

Synonymer
Supraspinatussyndrom, subacromial inklämning/impingement, subakromiellt impingementsyndrom, subacromiellt inklämningssyndrom
Andra stavningar
Subakromiell/subakromial inklämning
Latin/Grekiska
-
Engelska
Subacromial impingement, subacromial impingement syndrome (SAIS)

BAKGRUND

Definition

Subacromiellt inklämningssyndrom (SAIS) är ett spektrum av tillstånd som inkluderar allt från subacromiell bursit till rotatorkuffruptur. Till subacromiella smärttillstånd brukar man räkna:1
 • Subacromiell inklämning (d.v.s. tillstånd där subacromiella bursan, rotatorkuffens senmanschett och bicepssenan vid vissa axelrörelser kläms under främre, laterala delen av acromion).
 • Rotatorkuffruptur.
 • Smärttillstånd från långa bicepssenan.
 • Smärttillstånd från acromioclavikularleden (AC-leden).

Epidemiologi

 • Vanligare hos hantverkare eller andra individer över 40 år som yrkesmässigt, frekvent arbetar med armarna ovan axelnivå.1
 • Vanligare hos män än kvinnor.1

Etiologi

Multifaktoriell etiologi, där en kombination av traumatiska, anatomiska, mekaniska, cirkulatoriska och degenerativa faktorer påverkar tillståndet.1

Predisponerande Faktorer

Degenerativa faktorer: Supraspinatussenan hos äldre individer ofta utsatt för degenerativ tendinopati.1
Cirkulatoriska faktorer: Det finns en begränsad cirkulation i supraspinatussenan, nära dess infästning på tuberculum majus.1
Anatomiska faktorer: Det kan ske en inklämning av supraspinatussenan mot främre acromion, lig. coracoacromiale och acromioclavikularleden (AC-leden).1
 • Typer av acromion: Det föreligger tre olika typer av acromion där risken att drabbas av en inklämning är störst vid acromion typ 3, mindre vid typ 2 och minst vid typ 1.1
Mekaniska faktorer: Exempelvis tungt repetitivt arbete under lång tid, speciellt med armarna ovan axelhöjd.1
Traumatiska faktorer: Partiell eller total rotatorkuffrupur kan uppkomma vid fall eller drag mot utsträckt arm i en degenerativt försvagad rotatorkuff.1

Patoanatomi

Stadier: Patologin vid inklämningssyndrom utvecklas i tre stadier:1
 • Stadium 1: Inflammation.
 • Stadium 2: Fibros.
 • Stadium 3: Benpålagring och senruptur.
Sekundär inklämning: Detta tillstånd kan förekomma hos yngre individer med instabila axlar och hos de med peritendinitis calcarea (kalkaxel). Kalkutfällningen förekommer då som en eller flera avgränsade förkalkningar i senmanschetten (nodulär form) eller som skyiga förkalkningar i bursan.1
Intern inklämning: Detta tillstånd ses oftare hos kastidrottare, där besvären är relaterade till ökad laxitet i glenohumeralleden, och inte degeneration.1

Differentialdiagnos

Differentialdiagnoser till inklämningssyndrom inkluderar AC-ledssmärta, frusen skuldra, muskulära besvär, glenohumeral artros, instabilitet/hyperlaxitet, cervikal rizopati.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

 • Patienten upplever rörelsesmärta, främst vid rörelser av armarna ovan axelnivå, vilovärk och störd nattsömn.1 Patienten har svårt att ligga på axeln ifråga.
 • Skuldersmärta sitter ofta anteriosuperiort och strålar ofta ned lateralt på överarmens proximala del.

Tecken

Rörelse:
 • Smärta vid armlyft i flexion, abduktion och inåtrotation. Patienten klarar ofta inte belastning över axelns horisontalplan.
 • Nedsatt abduktion, ofta smärta inom rörelseomfånget 70-130° (smärtbåge).1
 • Den passiva rörligheten är inte påtagligt inskränkt vid ett isolerat inklämningsyndrom.1
Palpation: Palpationsömhet subacromialt, särskilt anteriolateralt. 
Specifika tester
 • Hawkins-Kennedy-tecken/test: Smärta i 90° abduktion med framåtflekterad arm och inåtrotationsprovokation.
 • Neer-test
 • Lokalanestetikum-test: Genom subacromial injektion/blockad med 8-10 ml lokalanestetikum (t.ex. llidokain, mepivakain), injicerad i den subacromiella bursan/utrymmet kan diagnosen stärkas om smärtan lindras eller försvinner.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Indikation: Utförs initialt hos de flesta.1
Projektioner: Frontal- och sidovy, samt en outlet view och med bilder av AC-leden.1
Fynd:
 • Ibland påvisas en benutväxt och skleros på undersidan av acromion, cystbildning i tuberculum majus och ett minskat subacromiellt avstånd.1
 • Vid samtidig rotatorkuffruptur kan det subacromiella avståndet understiga 6 mm. Dock är mätning av det subacromiella avståndet svårtolkat då det påverkas av vinkeln på röntgenröret och röntgenbildens förstoringsgrad.1
 • Typ av acromion kan avgöras.1

Datortomografi (DT)

DT med kontrast kan användas för en detaljerad kartläggning av rotatorkuffen.1 MRT används dock oftare.

Ultraljud (UL)

UL med kontrast kan användas för en detaljerad kartläggning av rotatorkuffen.1 Undersökningen är dock operatörsberoende.

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT med eller utan kontrast kan användas för en detaljerad kartläggning av rotatorkuffen.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas alltid icke-operativt initialt.1

Icke-operativ Behandling

Indikation: Den initiala behandlingen är alltid icke-operativ.1
Metod: Analgetika, fysioterapi, anpassad aktivitet, ergonomisk rådgivning samt subacromiell kortisoninjektion (eventuellt fler än en gång).1
 • Egenträning med styrkeövningar för rotatorkuffen är nödvändig. Patienten utför då inåt- och utåtrotationsövningar med gummiexpander och armbågen intill sidan.
Behandlingsmål:
 • Målet med rehabilitering att återställa kinematiken i skuldran i syfte att minska den subacromiala inklämningen.1 
 • Rehabilitering bör fortgå minst 6 månader innan operation kan bli aktuell.1

Operativ Behandling

Indikation: Utebliven förbättring av icke-operativ behandling. Rehabilitering bör fortgå minst 6 månader innan operation kan bli aktuell.1
Behandlingsmål: Målet vid operation är att öka det subacromiella utrymmet.1
Metod: Subacromiell dekompression med t.ex. acromoplastik. Operationerna utförs vanligen med artroskopisk teknik, då den kirurgiska morbiditeten är mindre än vid öppen operation.1
 • Acromioplastik: Ben avlägsnas från undersidan av acromions främre och laterala hörn. I samband med detta lossas även det lig. coracoacromiale från acromion, något som ytterligare ökar utrymmet. Delar av den ofta smärtgenererande bursa subacromialis också. Osteofyter under clavikeln, intill AC-leds bör också avlägsnas.1

PROGNOS

Prognos

 • Operativ behandling av subakromiell impingement leder till ett förbättrat kliniskt tillstånd i cirka 85 % av fallen. Reoperation blir aktuell endast om det finns en uppenbar orsak till det misslyckade operationsresultatet, som inadekvat resektion vid dekompressionen, AC-ledspatologi som inte åtgärdats eller rotatorkuffruptur.1
 • En vanlig orsak till kvarstående besvär efter behandling av subacromiell inklämning är kvarstående smärta från AC-leden.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.