Klippel-Feil-syndrom (Barn)

Synonymer
Klippel-Feil-anomali
Andra stavningar
Klippel-Feils syndrom, Klippel-Feils anomali
Latin/Grekiska
-
Engelska
Klippel-Feil syndrome

BAKGRUND

Definition

Multipla onormala segment av halsryggen med en kongenital fusion av ≥ 2 halsryggkotor.2,3

Epidemiologi

 • Ett ovanligt tillstånd (cirka 1/40 000 födda).1
 • I Sverige föds uppskattningsvis 2-3 barn per år med syndromet.4
 • Något vanligare hos flickor.4

Patoanatomi

 • Det föreligger en medfödd fusion mellan två eller flera halskotor.2,3
 • Vanligen är C2-C3 (vanligast) eller C5-C6 drabbade, vilket leder till blockkotor.1
 • Diskdegeneration ses i nästan 100 % av fallen.3
 • Fusioner av kotor i thorakal- och ländrygg förekommer också.4

Etiologi

Man kan i de flesta fall inte finna någon bakomliggande orsak. Missbildningen anses bero på att blodtillförseln varit otillräcklig när organen bildats hos embryot.4

Patogenes

Uppstår p.g.a. misslyckad normal segmentering/uppdelning eller formation av cervikala somiter under vecka 3-7 i den tidiga fosterutvecklingen.2-4

Patofysiologi

Missbildningen leder till att ≥ 2 halskotor sitter ihop (kongenital synostos).4

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

 • Stel nacke.2
 • Många med Klippel-Feil-syndrom har dock inte några symtom.4

Tecken

Allmänt: En nedsatt rörlighet i nacken är oftast det enda (och vanligaste) tecknet på syndromet. De tidiga symtomen brukar vara få.4
Klassisk triad: Ses i ≤ 50 % av fallen1-3,5. Hos övriga föreligger 1 eller 2 av dessa symtom1,5. En nedsatt rörlighet i nacken är oftast det enda tecknet på syndromet.2
 • 1. Lågt bakre hårfäste.
 • 2. Kort och bred nacke (brevicollis).
 • 3. Inskränkt nackrörlighet (minskat rörelseomfång).
  • Kan misstolkas som kongenital torticollis.
Andra ortopediska fynd1-5:
 • Sprengel-deformitet (30 % av fallen).
 • Torticollis.
 • Kongenital skolios eller kyfos.
 • Hudveck på bägge sidor av halsen (pterygium colli).
 • Kongenital cervikal stenos.
 • Atlantoaxial instabilitet (~ 50 %).
 • Delvis sammanväxta fingrar eller tår (syndaktyli), små tummar, extra fingrar eller ensidigt underutvecklad muskulatur i bröstkorgen. Många med syndromet är kortväxta.4
Övriga manifestationer1-5:
 • Käkabnormaliteter.
 • Halsrevben.
 • Kombinerade missbildningar i urinvägarna (30 %), hjärtat (14 %) samt på andra lokalisationer.5
  • Njursjukdom (aplasi ses i 33 % av fallen).
  • Kongenital hjärtsjukdom (14-29 % av fallen).
 • Hjärnstamsabnormaliteter.
 • Basilar invagination.
 • Synkinesis (spegelrörelser).
 • Hörselnedsättning/dövhet (30 %).1,5

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

 • Klinisk bild och röntgen.
 • Syndromet upptäcks ofta av en tillfällighet p.g.a. klinikens variabilitet, e.g. vid röntgenundersökning av någon annan anledning.4

Slätröntgen

Projektioner: Halsryggsröntgen (frontal, lateral och öppen mun) inkluderande provokationsbilder.
 • Vid misstanke om instabilitet i halsryggen utförs halsryggsröntgen med provokationsbilder.5
Indikation: Vid misstanke om instabilitet i halsryggen p.g.a. överrörlighet mellan fria kotsegment, vilket kan leda till neurologiska symtom.
Fynd: Påvisa missbildning.5
 • Basilar invagination: Ses på laterlbilden. Definieras som densförhöjning ovan McRaes linje.2
 • Atlantoaxial instabilitet:
  • Ses när atlanto-dens-intervallet är > 5 mm.
  • Kanalstenos ses när spinalkanalen är < 13 mm .
 • Degenerativa förändringar: Ses i 100 % av fallen.2
 • Kalcifikationer: Kan ses inom det intervertebrala utrymmet. Förbättring inom 6 månader är vanligt.2

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT kan vara indicerat vid neurologiska manifestationer samt preoperativt 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

 • Det finns ingen specifik behandling.
 • De olika associerade tillstånden behandlas enligt rutin.
 • Allmänt icke-operativ behandling med undvikande av aktiviteter där nacken böjs, t.ex. kullerbyttor, kontaktsporter, vissa kampsporter, bollnickning.

Icke-operativ behandling

Asymtomatiska patienter med fusioner av 1-2 diskutrymmen under C3-nivå:
 • Observation och barnet får delta i sportaktiviteter.2
Asymtomatiska patienter med fusion som involverar C2 (vilket är vanligast) eller långa fusion:
 • Observation men barnet får inte delta i sportaktiviteter, framför allt kontakt/kollisionssporter.2
 • Man bör ge information att det är viktigt att undvika aktiviteter som utgör stor risk för nackskada, så som kontaktsport, gymnastik, fotboll, brottning, trampolin, etc.

Operativ Behandling

Dekompression och fusion
Indikation: Vid instabilitet med kronisk smärta med myeolopati. Andra relativa indikationer är basilar invagination och associerad atlantoaxial instabiliet.2

PROGNOS

Prognos

 • Neurologiska bortfallssymtom kan uppstå vid instabilitet i halsryggen, beroende på överrörlighet mellan fria kotsegment.5
 • Fusioner belägna över C3-nivå, framför allt de med occipitalisation av atlas, är mest sannolikt symptomatiska och kräver att patienten avstår från sportaktiviteter, framför allt kontaktsporter.2
 • Fusioner belägna under C3-nivå är minst sannolikt symtomatiska och patienten kan troligtvis ha en normal livslängd.2

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Orthobullets.com. (2018). Klippel-Feil Syndrome – Spine – Orthobullets. [Hämtat 180411].
3. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7th ed. Philadelphia: Elsevier, Inc.
4. Socialstyrelsen.se. (2018). Klippel-Feils syndrom. [Hämtat 180411].
5. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan