Kompartmentsyndrom, Hand

Synonymer
Muskellogesyndrom, muskelkompressionssyndrom
Andra stavningar
Compartmentsyndrom i hand
Latin/Grekiska
-
Engelska
Compartment syndrome of hand

BAKGRUND

Definition

Tillstånd med förhöjt vävnadstryck i ett slutet fascierum i handen.1

Etiologi

Ett förhöjt vävnadstryck kan uppstå av många olika orsaker, t.ex. av arteriell blödning, blödning efter fraktur, brännskada, injektion av toxisk substans, ormbett, högtrycksinjektion, elektrisk skada, ett hårt sittande förband eller att patienten har legat länge med tryck mot sin arm.1 

Patogenes och Patofysiologi

 • En tryckökning i det slutna fascierummet hindrar mikrocirkulationen och syresättningen av mjukdelarna. Muskulaturen är den vävnad som klarar upphävd cirkulation sämst.1
 • Ischemi leder till celldöd och oåterkallelig vävnadsskada redan efter 4-6 timmar.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

 • Patienten upplever tilltagande svullnad i området, en gradvis ökande smärta och slutligen outhärdlig smärta även i vila.1 Smärtan uppträder akut eller inom de närmaste dygnen. Ofta är värken diffus och svårlokaliserad.2
 • Parestesier och sensibilitetetsnedsättning uppträder något senare i förloppet.2

Tecken

Inspektion: Fingrar och handled hålls flekterade.1 Blåsbildning är ett sent tecken.1 
Palpation: Muskeln palperas betydligt hårdare än normalt.1 Palpationsömhet över muskellogen.2
Rörelse/rörelseomfång: Passiv sträckning av aktuell muskulatur i berörd loge framkallar smärta. Funktionsnedsättning noteras.2
Distalstatus
 • Sensibilitetsnedsättning: Nervfunktionen kan vara normal eller påverkad, och med varierande symtom, från diskret känselnedsättning till total pares.1 
 • Cirkulation: Bevarad puls utesluter inte kompartmentsyndrom.1 

Manifestationer till Kompartmentsyndrom (KS)2
Egentliga tecken till KSTvetydliga tecken till KS
 • Oproportionerlig smärta (tidigt tecken)
 • Parestesi
 • Pares
 • Pulslöshet (inte obligat tecken)
 • Smärta vid passiv extension av närliggande led
 • Palpabelt (spänt) kompartment
 • Spänd svullnad utan kliniska tecken
 • Kliniska tecken med helt mjuka, icke-ömma kompartment

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen är klinisk. Tryckmätare kan användas.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Kompartmentsyndrom är ett akut tillstånd där fasciotomi måste utföras utan fördröjning.1

Operativ Behandling

Indikation: Indicerat i akutskedet.1
Metod: Klyvning av samtliga kompartment i underarmen samt handens interosseusmuskulatur.1 

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Volkmann-kontraktur: Innebär en ärrbildning/fibros som leder till permanent förlust av rörlighet och uttalad felställning i armen/handen. Detta är slutstadiet av ett obehandlat kompartmentsyndrom i arm och hand.1
Krossyndrom (crush syndrome): Myoglobinuri, hyperkalemi och acidos som uppstår p.g.a. celldöd som leder till utsvämning av myoglobin i akutstadiet. Myoglobinuri kan medföra njursvikt (med eventuellt dialysbehov), elektrolytrubbning, hjärtarytmi och chock.1
Permanent nedsatt handfunktion: Uppstår vanligen vid obehandlat kompartmentsyndrom.1

Prognos

Obehandlat kompartmentsyndrom i arm och hand kan leda till permanent nedsatt handfunktion och kontraktur (Volkmann-kontraktur).1 Ett sent upptäckt kompartmentsyndrom kan också leda till ett livshotande sjukdomstillstånd med hjärtarytmi och chock.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Toplić, M., 2020. Kompartmentsyndrom, Översikt | Ortobas. [https://referens.ortobas.se/kompartmentsyndrom-oversikt] [Hämtat 200506].