Korsbandsskada, Bakre

Synonymer
Korsbandsruptur, PCL-skada/ruptur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Distorsio et distensio ligamenti cruciati genus (anterioris) (posterioris) 
Engelska
Posterior cruciate ligament (PCL) injury

BAKGRUND

Definition

Skada/ruptur av bakre korsbandet (lig. cruciatum posterius genus).

Epidemiologi

 • Bakre korsbandsskada är mycket ovanligare än främre.2 Bakre korsbandet skadas bara 1/10 så ofta som det främre.2
 • Skadan är vanligast hos yngre och vanligare hos män.1
 • Hälften skadas under idrott, hälften vid trafikolyckor och mer än hälften har kombinationsskador.1

Skademekanism

En bakre korsbandsskada orsakas vanligen av direktvåld mot tibias framkant, vilket tvingar tibia bakåt i förhållande till femur. Skadan ses vid t.ex. en trafikolycka där underbenet nära knäet slår i instrumentpanelen (instrumentbrädesskada) eller som idrottsrelaterad skada, vid hyperextensionsvåld.1,2

Patoanatomi

Bakre korsbandet går delvis extraartikulärt vilket troligen är orsaken till att hemartros med svullnad inte alltid kommer snabbt, utan att svullnaden kan komma efter hand.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

 • Ofta känner patienten som om något brister i knäet vid distorsionsvåld mot knäleden.1
 • Oftast mer diffus smärta och mindre grad av instabilitet än vid främre korsbandsskada.2
 

Tecken

Allmänt: Skadan missas ofta vid primärundersökningen då symtomen ofta är diffusa.2 
Inspektion: Oftast mindre svullnad än vid främre korsbandsskada.2
Rörelse: Översträckning i knäleden samt ökad utåtrotation av underbenet jämfört med det friska benet.2
Specifika tecken:
 • Hängmattetecknet (sag sign): Underbenet ligger i en spontan bakre draglåda när patienten ligger avslappnad på rygg med knäleden böjd 70-90°.1,2 
  • Observera att man kan förväxla denna spontana bakre draglåda med främre draglåda, då underbenet vid främre draglådetest dras från subluxerat läge till neutralposition.2 
 • Bakre draglåda: Bakre sagitell laxitet/instabilitet vid 90° flexion.1,2
  • Laxiteten indelas i grad 1, 2 och 3, beroende på hur stor sagitell rörelse mellan tibia och femur som påvisas.2
   • Grad 1: Ökad laxitet upp till 5 mm jämfört med friska sidan (lindrig).2
   • Grad 2: 5-10 mm laxitet jämfört med friska sidan (måttlig).2
   • Grad 3: Mer än 10 mm laxitet jämfört med friska sidan (uttalad).2 Grad 3-skada är ofta kombinerad med andra allvarliga ligamentskador i knäleden.2 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Röntgen utförs för att utesluta skelettskada.1 Ibland påvisas en avulsionsfraktur, där korsbandet har slitits loss från sitt fäste (avlöst benfragment) baktill på tibia.2

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT visar oftast korsbandsskadan och andra associerade skador.1,2

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Det råder inget allmänt konsensus kring hur man bäst behandlar en bakre korsbandsskada.2 En stor del av patienterna kan behandlas konservativt.1,2

Akut Handläggning

Vid knädistorsion:
 • Ge kompressionsförband/elastisk linda, analgetika och kryckor (vid behov).1
 • Remittera till fysioterapeut för styrke- och koordinationsövningar.1
 • Återbesök efter 2-4 veckor för uppföljning och ställningstagande till MRT.1
 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Primär behandling, framförallt hos yngre högaktiva personer.2
Metod: Stabiliserande ortosbehandling som lyfter fram tibia till anatomiskt läge under läkningsfasen under minst 6-8 veckor.2 Därefter 4-6 veckors rehabilitering, ofta med rörlig ortos.2
Rehab: Rörlighetsträning samt full belastning vid gång med successivt ökad styrketräning med stärkande hamstrings- och quadricepsträning samt koordinationsövningar.1,2
 • Knäbandage används för att stimulera proprioceptionen, alltså reflexmässig stabilisering.1
 • Patienten bör undvika aktiviteter där plötsliga stop och vridningar ingår.1
 • Patienten bör direkt börja träna med lårmuskelövning, speciellt styrketräning samt balansövningar såsom ettbensstående med stegrad svårighetsgrad från plant underlag till balansplatta.1
 • Patienten rekommenderas cykelträning 20 minuter dagligen.1
Utfall: Behandlingen anses framgångsrik om det avslitna korsbandet läker fast mot den bakre kanten av tibia.2

Operativ Behandling

Avulsionsfraktur
Indikation: Avulsion av bakre korsbandsfästet vid tibias bakkant med > 5 mm dislokation.2
Metod: Subakut operation med reposition och fixation av benfragmentet.2

Ligamentskada
Indikationer:
 • Kombinationsskada (korsband, menisk och/eller kollateralligament).2
 • Grad 3-skada med upprepad vikningstendens/klara instabilitetsbesvär i arbete, dagligt liv eller idrottsutövning.1,2
Metod: Artroskopisk korsbandsrekonstruktion där man vanligen använder hamstringssenorna för stabilisering.2
Postoperativ behandling: Patienten erhåller ortos med ökande mobiliseringsgrad och samtidig sjukgymnastisk rehabilitering.1
Utfall: Konvalescenstiden är lång, där rehabiliteringstiden efter operation ofta uppgår till 12 månader.1,2 

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Kvarstående laxitet: Oftast kan en idrottare hantera den kvarstående laxiteten. Dessutom kan en ortos i många fall under idrottsutövning underlätta aktiviteten.2

Prognos

Prognosen är oftast mycket god prognos vid en isolerad bakre korsbandsskada.1 Många idrottare kan återgå till fortsatt idrottsaktivitet efter icke-operativ behandling.2 Korttidsresultat efter operation är goda, men långtidsresultat är inte lika väl kända.2

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan