ÖRIF, Suprakondylär Humerusfraktur (Barn)

Synonymer
Öppen reposition och intern fixation av suprakondylär humerusfraktur hos barn
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Open reduction and internal fixation of supracondylar humerus fracture

EXTENSIONSFRAKTUR

Översikt

Indikation: Om ett acceptabelt frakturläge inte kan uppnås med sluten reposition eller om den perifera cirkulationen inte är tillfredsställande
 • Oacceptabelt frakturläge beror oftast på interposition av mjukdelar i frakturspalten volart
 • Är radialispulsen inte är palpabel men det i övrigt inte föreligger några tecken på en komprometterad cirkulation, kan man avvakta då radialispulsen ofta återkommer inom några timmar. Kollateralcirkulation runt armbågen är vanligen tillräcklig för adekvat blodförsörjning

Snittföring

Volar incision: Snittet lägges ungefärligen i böjvecket
 • Stora delar av mjukdelarna under subcutis är trasiga och man kommer direkt in på frakturen
 • Sug ut hematomet
 • Identifiera a. brachialis och n. medianus. Reponera frakturen med genomlysning
 • Stifta på samma sätt som beskrivits under perkutan stiftning
Ulnar och radial incision: Genom dessa två incisioner kan interponatet uthämtas och frakturen reponeras
 • Ulnart snitt: Snittet förlöper från ulnara epikondylen och 3-4 cm i proximal riktning

Teknik

 • Blodtomt fält. Vid ulnart snitt så identifieras n. ulnaris, vilket lättast sker i sulcus nervi ulnaris. Evakuera hematomet, frigör vävnad som är interponerad i frakturen och reponera frakturen in situ. Om man trots detta har svårigheter med repositionen, kan ett motsvarande, men kortare snitt läggas vid radiala epikondylen. Fixera frakturen med stift enligt ovan. 
  • Vid nerv/kärlkomplikation förlänges det ulnara snittet bågformat till framsidan av underarmen. Laceratus fibrosus klyvs liksom fascian på underarmens volarsida. A. brachialis och n. medianus identifieras och frias. Om cirkulationen inte är adekvat efter 20-30 minuter, föreligger indikation för kärlkirurgi
 • Vid otillräcklig perifer cirkulation:
  • Volar incision ger bra tillgång till a. brachialis
  • Oftast är artären “upphängd” på den volara “taggen” av proximala fragmentet. Den kan också vara inslagen i frakturspalten och utgöra ett repositionshinder (även n. medianus eller n. ulnaris kan ligga i frakturspalten).
  • Fria artären. Reponera och stifta frakturen
  • Vänta 20-30 minuter om radalispulsen inte är palpabel eller pulsoximetern inte ger godkända avläsningar. Om cirkulationen fortfarande inte är adekvat, öppnas artären. Det kan föreligga intimaskada. I så fall kan vengraft övervägas. Det kan också föreligga en tromb och då kan man “sota” artären med en ballongkateter (Fogartykateter)

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.