Pisksnärtsskada

Synonymer
Whiplashskada
Andra stavningar
Pisksnärtskada
Latin/Grekiska
Distorsio/distensio partis cervicalis columnae vertebralis
Engelska
Whiplash injury

BAKGRUND

Definition

Pisksnärtsskada är nacksmärta som är relaterad till en nackskada, som uppstår vid pisksnärtsvåld. Detta våld innebär indirekt halsryggstrauma i flexions- och extensionsriktgning med en accelerations-decelerationsrörelse och många mjukdelsvävnader blir involverade (mjukdelsskador i halsryggen utan synliga röntgenförändringar).
 • Tillståndet betecknas numera som pisksnärtassocierade tillstånd eller whiplash associated disorders (WAD) och delas in i fyra grader beroende på bl.a. på om det finns neurologiska bortfall eller inte.

Epidemiologi

Dubbelt så många kvinnor som män diagnostiseras med av långdragen smärta efter pisksnärtsvåld.1

Skademekanism

Pisksnärtskador i halsryggen uppkommer genom extensions-flexionsvåld, t.ex. när huvudet kastas i olika riktningar  är man blir påkörd bakifrån.2

Patogenes

Psykologiska mekanismer med en rädsla för att röra en smärtande nacke påverkar förloppet negativt. Utläkningen försenas genom att patienten undviker att röra på nacken när man har ont. Smärt- och rörelserädsla är därför bidragande orsaker till uppkomst av långvarig smärta.2 

Patofysiologi

Fysiologiska förändringar sker både i perifera och centrala nervsystemet inkluderande perifer och central sensitisering.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Symtomen kan variera i allvarlighetsgrad.2
 • Nackvärk: Molande nociceptiv smärta som börjar inom 1 dygn och ofta kommer ett inslag av brännande smärta som kan ha en utstrålande komponent tydande på tidig neurogen retning.
 • Andra symtom: Efter en tid uppstår även backstelhet, huvudvärk (vanligt), smärtor i axlar och bröstrygg, synrubbning, balansproblem, yrsel, svindel, tinnitus, koncentrationsproblem samt sömnstörningar.2
  • Sömn-, minnes och koncentrationsstörningar samt tecken på stress ses i cirka 25 % av fallen
 

Tecken

Allmänt: Vanligast är objektiva undersökningsfynd utan rörelseinskränkning och palpationsömhet. Den klassiska triaden är rizopati/rotsmärta, sensibilitetsnedsättning och nedsatt motorik.
Rörelseomfång: Som ovan. Ofta förekommer smärtreaktion över viss gräns i rörelseomfånget (vanligen vid 65-80 % av det totala rörelseomfånget).
Neurologi:
 • Ryggmärgssymtom kan även förekomma, i form av s.k. “långa bansymtom” med spasticitet och ökade reflexer i nedre extremiteten (med positiv/negativ Babinski-tecken).
 • Andra manifestationer är parestesier, smärtor från ansiktets trigeminusgren, ögonmuskelsymtom, balansstörning/yrsel eller vegetativa symtom med illamående, kräkningar och/eller flush.
 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat. DT-halsrygg är en bättre undersökning. Var god se nedan för indikationer.

Datortomografi (DT)

Indikation:
 • DT-halsrygg ska utföras i tidigt skede och då hos alla patienter med nacksmärta och muskuloskeletala fynd inklusive minskat nackrörelseomfång och palpationsömhet över proc. spinosi. DT är framför allt indicerat vid symtom på rot- eller ryggmärgspåverkan.
 • Röntgen är inte nödvändigt akut om patienten är under 65 år och saknar neurologiska bortfall och andra undersökningsavvikelser.
Fynd: Vanligen normal.2

Neurofysiologi

Elektromyografi (EMG) och elektroneurografi (ENeG) brukar vara normala.2

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Det finns ingen specifik behandling av tillståndet.2

Icke-operativ Behandling

Indikation: Pisksnärtsliknande våld mot halsryggen utan neurologiska bortfall och utan instabilitet eller fraktur. Metod:
 • Behandlas efter noggrann klinisk undersökning enbart med information, fysioterapi och analgetika. Inriktning på återgång till normal aktivitet så snart som möjligt (de flesta blir återställda). Dagliga huvud- och axelrörelser så långt smärta tillåter, avslappningsövningar och promenader. Patienten bör alltså vara fysiskt aktiv som möjligt och försöka att leva ett så normalt liv som möjligt.2
 • Halskrage: Tveksamt om halskrage ska användas. Eventuellt kan en halskrage användas akut i perioder för att lindra smärta och befrämja normal nackfunktion.
 • Farmakologisk behandling: Eventuell läkemedelsbehandling skall vara starkt tidsbegränsad.
Uppföljning:
 • Vid uttalade lokalsymtom där instabilitet inte säkert kan uteslutas rekommenderas en uppföljning med provokationsröntgen i flexion-extension, när smärtan så tillåter, vanligtvis efter cirka 10-14 dagar. Finns fraktur och/eller neurologiska bortfall efter pisksnärtsvåld beror handläggning på typen av skada.
 • Vid kvarstående smärta efter 1 månad rekommenderas samordnad bedömning i primärvård eller remiss till smärtklinik.
 

PROGNOS

Prognos

 • Prognosen är god efter pisknärtsskada där 90-95 % blir spontant besvärsfria inom några veckor.2
 • I vissa fall utvecklas dock långvarig smärta. Varningssignaler för kvarstående problematik är hög smärtintensitet, objektiva skadefynd, rörelserädsla inklusive andra psykiska reaktioner.

Innehållsförteckning

1. Yadla, S., Ratliff, J. and Harrop, J. (2007). Whiplash: diagnosis, treatment, and associated injuries. Current Reviews in Musculoskeletal Medicine, 1(1), pp.65-68.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan