Plexus Brachialis-skada, Traumatisk

Synonymer
Traumatisk plexusskada på vuxna, skada på överarmsflätan
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Brachial plexus palsy

BAKGRUND

Definition

Traumatisk plexus brachialis-skada hos vuxna.

Skademekanism

  • Kraftigt våld mot halskotpelaren kan ge allvarliga traktionsskador på hela eller delar av plexus brachialis. I de flesta fall rör det sig om motorcykelolyckor med fall eller kraftiga slag mot skuldran. Dessa traumatiska plexusskador kan vara lokaliserade supraclavikulärt eller infraclavikulärt.1
  • Skador mot nedre delen av plexus kan förekomma även vid axelledsluxation.1 

Patoanatomi

Rotavulsionsskador är vanligast förekommande inom nedre delen av plexus.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Motoriska och sensoriska bortfall beroende på skada.

Tecken

  • Lesioner av varierande svårighetsgrad uppstår. Vid en allvarlig plexusskada ses en slapp pares i armen.1
  • Om m. serratus anterior är utslagen (scapula lata) kan övre rötter i plexus vara avulserade, vilket är ett prognostiskt dåligt tecken.1
  • Förekomst av Horner-syndrom tyder på en skada på nedre spinalnerver (C8-Th1).1
  • Då det ofta rör sig om högenergitrauma kan patienterna också ha andra svåra skador.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat.

Datortomografi (DT)

Plexusskadan kan vara förenad med omfattande kärlskador och även halsryggskada, varför t.ex. DT-trauma och/eller DT-angio kan vara indicerat.1

Neurografi

Kan vara indicerat vid oklarhet.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

  • Operativ som icke-operativ behandling av plexusskador är mycket komplex och ska handläggas inom en handkirurgisk enhet.1
  • Plexusskador kan ibland vara förenade med svåra smärttillstånd. I sådana fall bör behandlingen alltid planeras och genomföras i samråd med smärtklinik.1
  • Spontan återkomst av funktionen kan ske under de första månaderna, om orsaken till plexusskadan är ett lindrigare trauma, såsom en axelluxation. En total återkomst av funktionen noteras hos 80-90 % av dessa patienter.1 Om ingen eller mycket liten funktion återkommit 2-3 månader efter en axelluxation bör man överväga kirurgisk åtgärd.1
  • Vid total plexusskada är målet för kirurgin framför allt att åstadkomma stabilitet och abduktionsförmåga i skuldran, flexionsförmåga i armbågen samt viss sensibilitet i underarm och handflata. Vid enklare slitskador med kontinuitetsavbrott kan defekten överbryggas med nervtransplantat. Om rotavulsioner föreligger måste en så kallad neurotisation utföras, så att distala delen av den skadade nervroten sys till exempelvis grenar av n. accessorius, interkostalnerver, nerver från plexus cervicalis eller t.o.m. nerver från motsatta intakta sidans plexus brachialis (via ett nervtransplantat).1

Innehållsförteckning

1. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.