Ruptur av Långa Bicepssenan

Synonymer
Ruptur av långa bicepssenan, bicepsruptur, bicepsseneskada, proximal bicepsseneruptur
Andra stavningar
Bicepssenruptur
Latin/Grekiska
Ruptura caput longum musculi bicipitis brachii, ruptura musculus bicipitis brachii
Engelska
Proximal biceps tendon rupture, rupture of long head of biceps tendon

BAKGRUND

Definition

Skada/ruptur av sena tillhörande biceps långa huvud (caput longum musculi bicipitis brachii).

Epidemiologi

 • Proximala bicepssenerupturer domineras helt av rupturer av långa bicepssenan (caput longum), där långa bicepssenan står för upp till 96 % av alla bicepsrupturer medan caput breve står för 1 %.1
 • Förekommer oftast i åldrarna 40-50 år och ses många gånger i samband med idrottsutövning (tennis, brottning, spjutkast).1

Skademekanism

Indirekt: Skadan uppkommer i samband med kraftig flexions/utåtrotationsmanöver i armbågen mot motstånd.1
Direkt: Rent traumatiska fall kan i sällsynta fall förekomma vid direktvåld mot senan med samtidig kraftigt kontraherad biceps.1

Patoanatomi

 • Skadan är ofta föregången av en långvarig degeneration i senan. Skadan är ibland associerad med rotatorkuffruptur.
 • Övriga skador som kan drabba är subluxation/luxation från sulcus intertubercularis (fåran mellan tuberklarna) eller lossna från sitt fäste i glenoiden (tuberculum supraglenoidale). Lossnar senan ingår detta i en så kallad SLAP-skada (superior, labral, anterior, posterior).2
 • Hos äldre individer kan bicepssenan drabbas av degeneration och rupturera spontant. Dessutom kan senan också klämmas under acromion som en del av inklämningssyndrom.2 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta och känsla av nedsatt styrka i armen (svårighet med flexion och supination). Smärtan kan stråla ner i överarmen.1,2

Tecken

Inspektion: Svullnad ses på axelns framsida och sträcker sig ner på överarmen.1
Palpation: Palpationsömhet över axelns framsida.1
Rörelse/rörelseomfång:
 • Patienten har i akutskedet svårt att kontrahera muskeln mot motstånd (isometriskt).1
 • Något senare noteras smärta vid supination mot motstånd och patienten har något svagare supinationskraft.1
 • Vid kontraktion av muskeln ses mycket typiskt en kort, uppsvälld, distal bicepsmuskelbuk (Karl-Alfred-tecken/Popeye sign).1
  • Observera att Karl-Alfred-tecknet uppkommer endast om senan retrahera nedom sulcus intertubercularis.
Annan undersökning: Undersök patienten avseende möjlig associerad rotatorkuffskada i de fall då skadan inte är säkert akut traumatisk.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Vid totalruptur av långa bicepssenan är diagnosen klinisk.2

Slätröntgen

Vanligen inte indicerad. Kan tas för att utesluta annan skada, t.ex. fraktur.

Ultraljud (UL)

Skadan på bicepssenan kan bekräftas med ultraljud. Undersökningen är dock operatörsberoende.2

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT kan vara av värde i tveksamma fall och då associerad rotatorkuffruptur misstänks. MRT kan bekräfta ruptur.1,2

Artroskopi

Skadan på bicepssenan kan bekräftas med artroskopi.2

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

 • Allmän information om tillståndet.1
 • Eventuellt slynga (kort period).1
 • Analgetika.1

Icke-operativ Behandling

Indikation: I regel behandlas skadan icke-operativt hos de flesta.1,2
Metod: Tidig rörelse- och styrketräning så snart smärtan tillåter.1,2
Utfall: Slutresultatet blir något asymmetriska överarmar och lätt nedsatt, oftast negligerbar, kraft vid supination av underarmen.1 Funktionsinskränkningen accepteras i regel av patienten.2 

Operativ Behandling

Indikation: I sällsynta fall kan kirurgi övervägas, t.ex. vid akut, traumatisk skada hos unga idrottare eller om patienten av någon anledning inte klarar av sin förändrade överamskosmetik (t.ex. kroppsbyggare).1 Operation kan även nödvändig p.g.a. kvarvarande smärta och nedsatt funktion.2
Metod: Subacromiell dekompression, debridering, tenotomi eller tenodes rekommenderas om bicepssenan är skadad till följd av en subacromiell inklämning
 • Tenodes: Innebär att man fäster senan med skruv mot övre delen av humerus i sulcusnivå.1,2 Denna metod utförs oftare hos yngre, framför allt idrottsaktiva personer.2
  • Skada på rotatorkuffen och inklämningssyndrom ska åtgärdas stamtidigt som operation av långa bicepssenan.2
 • Tenotomi: Innebär att man skär av senan och lämnar den för att ärra fast. Denna metod är enklare där rehabilitering kan inledas snabbare. Metoden väljs oftast hos äldre patienter med lägre funktionskrav.2
Postoperativ behandling: Försiktig rörelseträning startas inom 2 veckor med belastad träning efter 5-6 veckor.

PROGNOS

Prognos

 • Icke-operativ behandling medför i regel förbättring, även om ett antal patienter har viss kvarvarande funktionsnedsättning och måttlig smärta. De flesta patienter är äldre och brukar acceptera detta.2
 • Operativ behandling medför oftast smärtfrihet med bibehållen funktion.2

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.