Spondylartrit, Översikt

Synonymer
Seronegativ spondylartrit, SpA
Andra stavningar
Spondartrit
Latin/Grekiska
-
Engelska
Seronegative spondyloarthritis (SpA)

BAKGRUND

Definition

Spondylartriter (SpA) är en heterogen grupp av inflammatoriska ledsjukdomar.1

Epidemiologi

 • Prevalensen ligger på 0,45 % (sammanlagt cirka 50 000 patienter i Sverige).1
 • Ankyloserande spondylit är vanligare hos män medan psoriasisartrit är något vanligare hos kvinnor.1
 • De flesta patienter med ankyloserande spondylit insjuknar före 40 års ålder medan patienter med psoriasisartrit oftast debuterar i medelåldern.1

Klassifikation

I gruppen spondylartriter ingår:1
 • Ankyloserande spondylit (AS; tidigare kallad Bechterew-sjukdom).
 • Psoriasisartrit (PsA).
 • Reaktiv artrit: Kan uppträda efter olika infektioner, men framförallt efter infektioner i urinvägar och tarm. Tillståndet är oftast övergående.
 • Odifferentierad spondylartrit: Innebär ofta en mindre allvarlig sjukdom.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Allmänt: Patienten upplever i regel stelhet och smärta och inskränkt rörlighet.1 Besvären är värst på efternatten och morgonen. De lindras av rörelse men kan återkomma efter vila eller stillasittande.1 Patienter med SpA har ofta:
 • Perifera symtom: Symtom från större leder som knä, fotled och handleder.1
 • Axiala symtom: Symtom från ryggens och bäckenets leder och muskelfästen.1
Entesit: Inflammation i musklernas och senornas infästningar i benet. Typiskt symtom som ofta uppkommer i häl/hälsena, höftregion, skulderregion, fingrar och tår.1,2
Daktylit: Ett annat typiskt symtom med inflammation och svulland av en hel tå eller finger.1,2 
Övrigt: Patienter med ankyloserande spondylartrit och psoriasisartrit har ofta även ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, ögonsjukdomar (oftast iridocyklit) och psykisk sjukdom (främst depression).1

Tecken

Patienten kan ha tecken till perifer artrit, entesit, daktylit, uveit (irit), eller konjunktivit.2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen ställs ofta först flera år efter att sjukdomen har debuterat. Man bör misstänka spondylartrit vid rygg- och bäckensmärta med längre duration och atypisk bild samt vid artrit i mer än en större led och vid artrit i en stor led i kombination med entesit/tendinit/daktylit.1  

Prover

 • Utredning som vid RA. SpA är dock karakteriserat av negativ RF-titer.2
 • SR och CRP är ofta förhöjda.2
 • Positiv HLA-B27 ses ofta hos dessa patienter.2

Slätröntgen

Det är viktigt att göra en röntgenundersökning av påverkade delar av ryggraden samt sakroiliakaleder (SI-leder) vid axiala symtom.1 Vid negativ slätröntgen bör man överväga DT eller MRT.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlingsprinciperna vid SpA inkluderar:1
 • Patientinformation: Information om sjukdomen och dess behandling.
 • Fysioterapi: Hjälp med och stöd till anpassad träning och fysisk aktivitet.
 • Farmakologisk behandling: Läkemedelsbehandling med flera olika läkamedel.

Icke-operativ Behandling

Patientinformation
Som vid RA, var god se “Reumatoid Artrit“.

Fysioterapi
Som vid RA, var god se “Reumatoid Artrit“.

Farmakologisk behandling
Behandlingsmål:
 • Lindra sjukdomens symtom och dess konsekvenser (smärta, stelhet, funktionsbegränsning).1
 • Dämpa den inflammatoriska aktiviteten.1
 • Bromsa sjukdomsprogressen.1
Typer av läkemedel:
 • Analgetika: Som vid RA, var god se “Reumatoid Artrit“.
 • Antiflogistika (NSAID): Som vid RA, var god se “Reumatoid Artrit“.
 • Sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel: Som vid RA, var god se “Reumatoid Artrit“.
 • Biologiska läkemedel: Används i mindre omfattning än vid RA. Patienter behandlas med biologiska läkemedel först efter att de visats få otillräcklig dämpning av den inflammatoriska reaktionen med andra medel.1 Detta kan mätas med ett index vid namn Bath ankylosing spondylitis disease activity index (BASDAI).1 Ofta används TNF-α-hämmare.2
 • Kortikosteroider:
  • Används vid akuta skov av perifera artriter, för att minska symtom i väntan på att annan medicinering ska nå full effekt, eller vid uttalade biverkningar av annan medicinering.1
  • Kortikosteroider har enbart effekt på perifera artriter.1
  • Lokala kortikosteroidinjektioner används vid inflammationer i enstaka leder, senskidor eller sen- eller muskelfästen.1 

Operativ Behandling

Indikation för operativ behandling liknar den vid RA, var god se “Reumatoid Artrit“.

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Prognos

Spondylartrit kan vid långvarig obehandlad perifer artrit leda till leddestruktion.1

Prognos

SpA kan leda till betydande funktionsinskränkningar, svår smärta och en omfattande morbiditet.1 Funktions- och arbetsförmåga kan dock behållas vid tidig och aktiv behandling och rehabilitering.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.