Artros, Subtalär

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Arthrosis subtalaris
Engelska
Subtalar arthritis/osteoarthritis

BAKGRUND

Definition

Artros i det subtalära ledsystemet/komplexet som består av 3 leder:1
 • Talo-naviculära (TN) leden.
 • Calcaneo-cuboidala (CC) leden.
 • Talocalcaneara (TC) leden.

Etiologi

Primär artros dominerar över såväl posttraumatisk som artros sekundär till inflammatorisk ledsjukdom. Även cavovarus och grav plattfot kan leda till bakfotsartros.2 
 • TC-leden drabbas vid alla ledengagerande calcaneusfrakturer. Trauma spelar en stor roll för artrosutveckling även i övriga subtalära leder.1
 • Aseptisk nekros i naviculare engagerar TN-leden.1
 • Felbelastning till följd av fotdeformiteter kan ge artros i alla tre lederna. Vanligast är TN-artros vid långvarig tibialis posteriorinsufficiens och uttalad plattfot.1
 • Obehandlad coalitio kan med tiden ge subtalär artros.1

Patoanatomi

Subtalär artros ger rörelseinskränkning och ett ändrat gångmönster, då det subtalära ledsystemet spelar en fundamental biomekanisk roll under gångcykeln. Lederna behöver att låsas och låsas upp i rätt stund för att tillåta en jämn och stabil gång som anpassas till underlaget. Mest uttalad rörelseinskränkning ger TN-artros då nästan hela den subtalära rörligheten upphävs.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienterna upplever belastningssmärta och rörelseinskränkning.1
 • Typiskt vid TC-artros är smärta djupt innanför samt bakom laterala malleolen. Dessutom upplever de svårighet att gå på ojämnt underlag.1
 • TN-artros smärtar mest medialt.1
 • CC-artros ger lateral smärta.1

Tecken

Inspektion: Svullnad i anslutning till respektive led.1
Palpation: Palpationsömhet i anslutning till respektive led förekommer alltid. Palpationsömhet i sinus tarsi är ett säkert tecken på subtalärt engagemang. Alla tre lederna är delvis förbundna med sinus tarsi men TC-leden ligger i direkt anslutning till sinus.1 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen är klinisk i kombination med röntgen.2 Belastad röntgen och DT är att föredra framför MRT vid artros.2

Slätröntgen

Indikation: Indicerat initialt.1
Projektioner: Belastad frontal-, lateral- och vridbild.1,2
Fynd: Bedömer TN- och CC-lederna. TC-leden är dock svår att framprojicera, framför allt om det föreligger kraftig valgusställning i hälen, varför DT kan vara indicerad.1

Datortomografi (DT)

Indikation: För att framprojicera TC-leden.1

Magnetresonanstomografi (MRT)

Indikation: Sällan indicerat.2
Fynd: MRT kan påvisa ödem vid tidig artros.2

Lokalbedövning

Indikation: En selektiv blockad i genomlysning kan ge vägledning vid osäkerhet om vilken led som är symtomgivande.2

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas initialt med inlägg och/eller hög standardkänga. Vid all subtalär artros har inlägg och ortos ett användningsområde.1,2 Åtgärder som minskar ledrörelser vid gång minskar ofta artrossmärta i foten.2 

Icke-operativ Behandling

Inlägg
Indikation: Provas snitialt.2 
Metod
 • Stöd för det längsgående valvet lindrar vid TN-artros.1
 • Ett gjutet inlägg är oftast nödvändigt efter calcaneusfraktur med TC-artros.1 

Känga
Indikation: Initialt.2 
Metod: En hög standardkänga med styva skaft kan vara symtomlindrande. Den kan snöras upp när foten svullnar och tolereras ofta bättre än äldre tiders ”fothylsa”.2

Kortisoninjektion
Indikation: Kan provas initialt.1,2 
Metod: Långverkande steroid injiceras i i sinus tarsi.1,2 Injektion i sinus tarsi har ofta mycket god effekt och är lättare att administrera än en intraartikulär injektion.1
Utfall: Erfarenhetsmässigt ger kortisoninjektioner ofta lindring vid artros. Effekten av kortisoninjektioner är dock omdiskuterad och evidensen är bristfällig.2

NSAID
Indikation: Provas initialt.1 

Operativ Behandling

Översikt
Indikation: Manifest artros där patienten kan tänka sig 3 månader i gips och 9-12 månaders konvalescens.2
 • Artrostecken på slätröntgen tillsammans med en typisk klinisk bild ger tillräckligt underlag för beslut om kirurgi.1
 • Om artros inte ses på DT bör man ifrågasätta operativ behandling.2
Allmänna principer: Beror på aktuell led och felställning. Vanligen utförs artrodes.2 Det finns bristfällig evidens för att någon artrodesteknik eller fixationsmetod är överlägsen andra.2
 • Varus­ och valgusfelställning bör korrigeras, och flera leder kan vid behov opereras samtidigt. Komplikationsrisken ökar dock ju fler leder som åtgärdas.2
  • Med TC-fusion kan varus- och valgusfelställning korrigeras åtminstone delvis. CC-fusion vid plattfot kan bidra till att återskapa ett medialt valv, framför allt om bengraft används. Genom förlängning av den laterala pelaren vinklas talus upp i korrekt läge och valvet restitueras.1
 • Artrodes bör generellt sett endast utföras i den led som är artrotiskt förändrad och symtomgivande.1,2 Trippelartrodes vid subtalär artros bör undvikas om inte alla 3 lederna är engagerade.2 Det har framhållits att man inte kan fusionera en enstaka subtalär led förutom TC-leden eftersom det skulle leda till senare artrosspridning. Det finns inga belägg för denna teori utan det får anses vara adekvat att fusionera fritt subtalärt.1 Vid uttalade felställningar och samtidig artros är dock trippelartrodes att föredra eftersom denna angriper problemet med både felställning och artros.1
 • Preparation av ledytorna, t.ex. uppmejsling eller sågning, är en mycket viktig del av operationen. Detsamma gäller stabil fixation.2
 • Bristfällig evidens finns för att packning med ben eller benersättning ger ökad läkningsfrekvens.2
Utfall: TN-leden svarar för den huvudsakliga subtalära rörligheten vilket innebär att denna närmast upphör om TN-leden fusioneras. Artrodes i CC-leden påverkar den subtalära rörligheten i liten grad medan TC-artrodes ger upphävd varus/valgusvackling i hälen, med svårighet att gå på ojämnt underlag som följd.1
Postoperativ behandling: Beror på aktuell led och teknik. Generellt används 10-12 veckors gipsbehandling, obelastat till en början. Vid arbete där man går och står större delen av arbetstiden kan sjukskrivning ofta uppgå till över 6 månader.2

Operationsmetod

TN-artrodes
Länk till översikten “Artrodes, Talonavicularled“.

TC-artrodes
Länk till översikten “Artrodes, Talocalcanearled“.

CC-artrodes
Länk till översikten “Artrodes, Calcaneocuboidalled“.

Innehållsförteckning

1. Montgomery, F. and Lidström, J., 2004. Fotkirurgi. 1a upplagan. Stockholm: Liber.
2. Fotkirurgi – Elektiva operationer för patienter över 16 år. Nationella Rekommendationer. Svenska Fotkirurgiska Sällskapet, 2018