Infothet (Barn)

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
In-toeing

BAKGRUND

Definition

Fötterna pekar medialt i horisontalplanet i viloställning. Tillståndet beror vanligen på en av tre typer av deformiteter:

Epidemiologi

 • Vanligt förekommande i spädbarns- och småbarnsåldern.
 • Infothet är klart vanligare än utfothet.
 • 30 % av barn lider av infothet vid fyra års ålder, medan bara 4 % av vuxna är drabbade.

Etiologi

Det växande skelettet är plastiskt och påverkas av yttre och inre faktorer. Av yttre faktorer kan nämnas gipsförband, sov-, sitt-, kryp- och liggvanor. Av inre faktorer kan nämnas muskelobalans vid hereditära tillstånd. Infothet beror på en av tre typer av deformiteter:
 • Metatarsus adductus.
 • Medial/intern tibiatorsion.
 • Femoral anteversion.

Beroende på Ålder
Under det första levnadsåretMetatarsus adductus, ensamt eller i kombination med medial tibiatorsion.
Små barn Orsaken kan vara medial tibiatorsion ensamt eller kombinerat med metatarsus adductus. Kan vara uni- eller bilateralt.
Senare (äldre barn)Femoral anteversion är vanligast och den är nästan alltid bilateral och symmetrisk.

Relevant Anatomi

 • Normalt roterar tibia från 5° inåt vid födseln till 15° utåt i genomsnitt vid maturitet.1,3
 • Femurs anteversion ändras normalt från cirka 40° vid födseln till cirka 20° vid 8 års ålder och 16° hos fullvuxna. Totalt sker således normalt en utåtrotation av foten på cirka 40° i relation till bäckenet under uppväxten.

Patoanatomi

 • Ökad anteversionen av femur: Vinkeln mellan transversalplanet genom collum femoris och femurkondylerna är ökad.1,3 Som resultat kommer femurskaftet att roteras inåt, vilket meför att även tårna pekar inåt.3
 • Minskad anteversion av femur: Vinkeln mellan transversalplanet genom collum femoris och femurkondylerna är minskad.1,3 Femurskaftet roteras utåt, vilket medför att även tårna pekar utåt.3
 • Medial tibatorsion (inåttorsion av tibia): Vinkeln mellan en i transversalplanet dragen linje genom tibiakondylerna och malleolerna är öppen lateralt.1,3 Inåttorsion leder till att tårna pekar inåt.3
 • Lateral tibatorsion (utåtorsion av tibia): Vinkeln mellan en i transversalplanet dragen linje genom tibiakondylerna och malleolerna är öppen medialt.1,3
 • Inåttorsion leder till att tårna pekar utåt.3

Differentialdiagnoser

Förutom de vanliga orsakerna till infothet även höftledsdysplasi och cerebral pares.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

 • Föräldrarna berättar att barnets fötter är inåtroterade.
 • Barnen snubblar/faller ofta.

Tecken

Inspektion
 • Om knäna vänds inåt när barnet går finns orsaken till infotheten i låret.
 • Om knäna pekar rakt fram när barnet går finns orsaken till infotheten i underbenet eller i foten.
 • Graden av genu varum och genu valgum kan mätas genom att mäta interkondylärt och intermalleolärt avstånd.

Diagnostisk Tankegång1,3
Allmänt
 • Barnet undersök först i gående:
  • Vid en ökad femoral anteversion pekar patella inåt vid gång.
  • Vid medial tibiatorsion och normal femoral anteversion pekar patella rakt fram men hela foten inåt.
  • Vid en metatarsus adductus och i övrigt normala förhållanden pekar enbart framfoten inåt.
 • Observera att man ibland även kan se en blandad bild, t.ex. en ökad femoral anteversion som kompenseras av en utåttorsion av tibia.
Höft
 • Normalt sett är inåt- och utåtrotationen i bukläge hos barn i stort sett lika stor. Rotationen kan undersökas i ryggläge med raka ben alternativt i bukläge med flekterade knän.
 • Vid ökad femoral anterversion finner man starkt ökad inåtrotation i höftleden, normal abduktion och eventuellt nedsatt utåtrotation. 
  • En inåtrotation på mer än 70° tyder på en ökad anteversion i höftleden.
  • Barnet sitter i omvänd skräddarställning (sitter med underbenen pekande lateralt).
Underben
 • Rotation i underbenet ses bäst när barnet sitter på en bänk med benen hängande (90° flexion i knäled).
  • Knäna peka fram medan fötterna pekar inåt.
  • Lodlinjen genom tuberositas tibiae ska normalt gå ungefär genom stortån.
  • Den laterala malleolen ligger något bakom den mediala.
Knä
 • Barnet har normala fysiologiska förändringar i ledaxlarna de sex första levnadsåren.
 • Varusställning är vanligt i 1- till 3 årsåldern.
 • Valgusställning är vanligt i 3- till 6 årsåldern.
Fot
 • Metatarsus adductus ses bäst vid inspektion av fotsulan med patienten i magläge.
  • Den laterala fotranden ska vara rak. Vid metatarsus adductus ses en konvexitet lateralt och tårna är adducerade.
  • Barnet sitter ofta med en fot eller båda fötterna under stjärten och man ser en mjukdelsuppdrivning dorsolateralt calcaneo-cuboidalt.
 • Klumpfot (pes equinovarus adductus [PEVA]) samt pronerade fötter bör uteslutas.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Kan vara indicerat vid smärta, inskränkt abduktion eller annat avvikande i höftstatus.

Datortomografi (DT)

DT kan vara indicerat före operation för att kartlägga rotationsmönstret.

HANDLÄGGNING

Allmänt

 • De olika tillstånden följs regelbundet på barnavårdscentralen (BVC) och därefter av skolsköterska/skolläkare.
 • Föräldrar uppsöker oftast läkare av kosmetiska skäl eller för att barnet snubblar ofta.

Icke-operativ Behandling

Indikation: De flesta fall.
Metod: Expektans och information. Ge råd angående sitt- och liggställningar.1,3
 • Man bör förklara att orsaken till felställningen samt att denna spontant minskar och i de flesta fall försvinner.1
 • Inlägg och ortoser har ingen visad långtidseffekt som överträffar naturalförloppet.1,3

Operativ Behandling

Operation kan vara indicerat i ett mycket litet antal fall kan det vara aktuellt med korrigerande osteotomier av femur eller tibia, dock inte före cirka 10 års ålder.1,3

PROGNOS

Prognos

Allmänt: Felställningen minskar spontant och försvinner i de flesta fall helt.3
Metatarsus adductus: Spontan remission sker i de flesta fall.
Femoral anteversion: Tillståndet normaliseras spontant före 13–14-årsåldern hos över 90 %.

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Bruce RW Jr. Torsional and angular deformities. Pediatr Clin North Am 1996: 43: 867-81.
3. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan